Descripció

Els objectius d'aquest curs són analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmosferes Explosives, conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmosferes i estudiar sobre la forma segura i procediments de treball a desenvolupar.

Aquesta formació va dirigida a Enginyers, Químics, Tècnics de prevenció de serveis de prevenció propis i aliens; gerents, directors o responsables d'empreses amb atmosferes explosives i a tot professional que exerceixi activitats relacionades amb la seguretat, el manteniment i control d'atmosferes explosives que necessiten disposar d'uns coneixements bàsics de la normativa ATEX i la seva aplicació al seu camp laboral.

Programa

1. Introducció a les Atmosferes Explosives

1.1 Normativa ATEX
1.2 Introducció a la Directiva 99/92/CE (Reial Decret 681/03)
1.3 Introducció a la Directiva 94/9/CE (Reial Decret 400/96)

2. Directiva 99/9/CE. Certificació i marcatge d'equips

3. Classificació d'àrees de risc en zones (Annex 1 del Reial Decret 681/03)

4. Equips i sistemes de protecció per a emplaçaments amb risc ATEX i sistemes de protecció (Annex 2.B del Reial Decret 681/03)

5. Inspecció i manteniment d'instal·lacions elèctriques ATEX (UNE-EN-60079-17)

6. Document de protecció contra explosions (Article 8 i annex 2 del Reial Decret 681/03)

7. Conclusions

Professorat


Rafael Olivares  Enginyer Industrial. Consultor.


Cursos relacionats