Descripció

El risc elèctric és aquell susceptible de produir-se en instal·lacions elèctriques als llocs de treball, no només dels treballadors que el seu comès sigui instal·lar, reparar o mantenir les instal·lacions elèctriques sinó tot aquell treballador que a la seva activitat es desenvolupa en proximitat d'instal·lacions elèctriques, inclosos els usuaris dels equips.
El curs pivota sobre el nucli del Reial Decret 614/2001 però també es tracten aspectes de seguretat elèctrica per a qualsevol tipus d'usuari davant riscos de contactes directes o indirectes amb l'electricitat que obligaran a tractar d'altres reglaments elèctrics.
Per tant, conté una exposició teòrica que contempla la legislació elèctrica vigent, i que es complementa amb l'anàlisi exhaustiu de les causes de diversos accidents elèctrics extrets de casos reals i que amb una finalitat pedagògica ens permeten determinar sota quines circumstàncies es poden evitar aquest tipus d'accidents.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per poder determinar sota quines circumstàncies es poden evitar els accidents derivats del risc elèctric.

Dirigit a professionals i tècnics amb responsabilitats de PRL o com tècnics de producció, instal·lació i manteniment amb responsabilitat sobre treballadors que tinguin alguna relació encara que sigui indirecta amb els equips i instal·lacions elèctriques.

Programa

1. Introducció a LPRL. Obligacions de l'empresari
2. Inspeccions i revisions d'instal·lacions elèctriques
3. Treballador autoritzat i treballador qualificat en el context d'instal·lacions elèctriques
4. Treballs sense tensió. Les 5 regles d'or
5. Treballs en tensió
6. Maniobres, mesuraments, assajos i verificacions
7. Treballs en proximitat
8. Electricitat estàtica
9. Casos pràctics

Professorat


Cristóbal Trabalón  Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal