Descripció

L'objectiu del curs és donar a conèixer a responsables dins de l'empresa d'equips elèctrics, els diferents tipus de problemàtiques que es produeixen en la qualitat de l'ona de tensió en un subministrament elèctric.

S'estudiarà com minimitzar els costos no desitjats que es generen, i les mesures possibles a adoptar tant preventives com correctores. L'enfocament de solucions que es presentaran serà el resultat de l'anàlisi de benefici/cost d'inversions raonables.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i tècnics en general responsables dels equips elèctrics.

Programa

1. Definició de Power Quality

2. Concepte de compatibilitat de xarxes i usuaris. Nivells de compatibilitat

3. Pertorbacions que afecten al Power Quality

4. Els fenòmens dels sots de tensió, harmònics, Flicker, i les fluctuacions de tensió

5. Mesura del Power Quality

6. Normativa

7. Immunització, Protecció. Casos pràctics

8. Proteccions. Característiques

9. Equips d'immunització: UPS, Bateries i altres

10. Auditories energètiques. Auditories de Power Quality

11. El Temps d'immunització de processos

12. Torn obert. Casos Pràctics

Professorat


Josep M Montagut  Responsable GT Power Quality de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Jorge Sánchez Endesa Distribución Eléctrica SL. Divisió Catalunya Centre. Grupo ENEL