Descripció

L'objectiu del curs és exposar i proporcionar el contingut principal de la part tècnica en oposicions a la Generalitat de Catalunya, d'una manera sintetitzada i amb informació complementària per ajudar als opositors en l'estratègia i preparació per encarar una oposició.

En aquesta formació es comentaran els aspectes claus dels temes, es clarificaran dubtes als alumnes i s'orientarà sobre la resolució de possibles casos pràctics.

Programa

1. Objectius de la política industrial
2. Els serveis públics
3. Comptabilitat, finances i pressupost públic
4. La contractació pública. Àmbit subjectiu d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic
5. L'activitat subvencional: normativa reguladora
6. La inspecció: la funció inspectora a l'Administració
pública
7. El sector del gas: producció, transport i distribució.
8. El sector elèctric: producció, transport i distribució
9. El sector petrolier: producció i aprovisionament de cru, refinatge, transport i distribució
10. L'estalvi d'energia. Les energies renovables
11. L'estratègia mundial i l'estratègia catalana contra el canvi climàtic
12. La seguretat industrial a Catalunya
13. La seguretat de les instal·lacions industrials
14. La seguretat dels vehicles automòbils
15. La prevenció d'accidents greus
16. Els plans de protecció civil a Catalunya
17. La normativa tècnica de seguretat en cas d'incendi en edificis i establiments
18. Protecció passiva: protecció estructural i sectorització. Protecció activa: les instal·lacions de protecció contra incendis
19. La política ambiental i el desenvolupament sostenible
20. La normativa catalana relativa a la prevenció i el control ambiental de les activitats
21. L'avaluació d'impacte ambiental
22. La gestió de l'aigua a Catalunya
23. Integració dels sistemes de gestió: gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a l'empresa
24. Responsabilitat mediambiental
25. La innovació tecnològica
26. Telecomunicacions i estratègia competitiva
27. Planejament urbanístic del territori
28. El servei públic de subministrament d'aigua
29. La política del transport. Relació amb altres polítiques sectorials
30. Els ports de Barcelona i Tarragona


Veure Programa detallat

Professorat

Coordinadors:


Llum Llosa  Enginyera en organització industrial i enginyera tècnica mecànica. Cap de l'Oficina de Seguretat en obres i autoprotecció de la Diputació de Barcelona.
23 anys d'experiència a l'administració pública.
Cofundadora del moviment Mieses Global, per l'impuls de les empreses saludables. Interventora de l'Associació d'Enginyers Industrials i presidenta de la Comissió dels Enginyers a les AAPP, d'Enginyers Industrials de Catalunya. Membre de la comissió tècnica del pla de DESAMIANTAT de la Generalitat de Catalunya.

Professorat especialitzat en la matèria, especialment funcionaris de l'Administració Pública.