Descripció

Els objectius del curs son:
Donar una visió realista del futur del desenvolupament dels parcs eòlics examinant-ne les diferents possibilitats (onshore, offshore fixa, offshore flotant).
Explicar la metodologia usual en la implantació d'aquest tipus de parcs i els principals esculls que cal salvar.

Per a cadascuna de les possibilitats (onshore, offshore fixa, offshore flotant) s'analitzaran a continuació els punts següents:
- Estat actual de les tecnologies principals que conflueixen en el desenvolupament d'un parc eòlic.
- Examinar la gestió de permisos i autoritzacions necessaris, tècnics i ambientals.
- Revisar les diferències en la forma de venda i d'obtenció de finançament per a aquest tipus d'energia, segons el tipus de parc eòlic que es desenvoluparà.

Finalment, s'exposen unes reflexions i conclusions globals.

És un curs de caràcter d'Introductori a les diverses disciplines tecnològiques, administratives, comercials i financeres que cal conèixer per abordar amb èxit un desenvolupament d'aquestes característiques.

Programa

1. Recurs Eòlic

2. Emplaçament

3. Marc Legal: a. Normatives Tècniques. b. Normativa Ambiental

4. Tipus d'Energia Eòlica: a. Onshore. b. Offshore: Offshore Fixa. Offshore Flotant

5. Metodologia per a Desenvolupament de Parcs Eòlics:
a. Anàlisi Tecnològic. b. Anàlisi Impacte Ambiental. c. Anàlisi Alternatives: d'evacuació a la xarxa. Ambientals. d. Obtenció de Permisos
e. Comercialització. f. Finançament

Els punts següents s'analitzaran per a cadascuna de les possibilitats disseny de parc eòlic:
g. Onshore. h. Offshore Fixa. i. Offshore Flotant

6. Estat de l'Art de la Tecnologia: Fonamentacions. Aerogeneradors. Cables i Proteccions elèctriques. Subestació Elevadora. Vaixells instal·ladors. Robots, ROV

7. Permisos i Autoritzacions: De Connexió a Xarxa. Administratius. Ambientals

8. Comercialització de l'Energia Eòlica: Estructura del Mercat Elèctric. Formes de venda de l'energia

9. Finançament: Model Financer. En base a recursos propis, Project Finance. En base a recursos de l'accionista, Corporate Finance. Altres formes de finançament

10. Conclusions: a. Tecnològiques. b. Ambientals. c. Econòmic Financeres

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).