Descripció

El curs pretén donar una visió detallada sobre els requisits que s'han de complir fiscalment a efectes d'aplicació a la Declaració de la Renda de les deduccions d'eficiència energètica.

Com que els enginyers és un dels col·lectius competents per realitzar certificats d'eficiència energètica és molt important ser coneixedors dels requisits que han de complir aquests certificats per atorgar dret a les deduccions fiscals esmentades, en actuar aquests com a requisit indispensable.

El curs conté en una part teòrica, on es descriuran de forma minuciosa les tres deduccions que existeixen i els requisits per a la seva aplicació, fent especial èmfasi en els requisits que han de complir els certificats d'eficiència energètica, i una part més pràctica, amb supòsits pràctics.
Finalment, per completar tot el paquet de deduccions fiscals, s'explicaran quatre pinzellades en relació amb les bonificacions a l'IBI que existeixen i la llibertat d'amortització a efectes de l'impost sobre societats (quan el client sigui una persona jurídica) .

Programa

1. Explicació teòrica de les deduccions i els supòsits d'aplicació de cadascuna.

2. Realització de casos pràctics a partir de les dades contingudes als certificats d'eficiència energètica.

3. Bonificacions en els tributs locals i llibertat d'amortització a l'impost sobre societats.

4. Torn obert de preguntes.

Professorat


Jordi Ballonga  Tècnic de la Agència Estatal d'Administració Tributaria. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de Comptabilitat Superior i Auditoria de Comptes.

Cursos relacionats