Descripció

El servei energètic a un edifici cal proveïr-lo emprant diferent recursos energètics, tot percebent les diferents necessitat d'ús, explotació i manteniment de les instal·lacions industrials que el configuren.

Aquest curs està adreçat a tots els tècnics que intervinguin en l'edificació, a fi de donar-li una visió àmplia i centrada de les característiques i requeriments de les tecnologies i sistemes disponibles.
Emprant recursos naturals i amb dissenys eficients, es pot reduïr l'impacte ambiental de l'activitat d'un edifici.

El curs està impartit per professionals catalans reconeguts en l'aplicació de solucions energètiques en els
edificis.

Els fonaments teòrics dels càlculs energètics escaients, estaran recolzats per l'experiència pràctica.
De manera transversal a totes les tecnologies, el curs inclou les reflexions necessàries al voltant de la
instal·lació, el control, la construcció, la interconnexió a la xarxa i el manteniment.

Organitzat per la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Programa

L'Eficiència Energètica

1. La generació eficient vs l'estalvi:
1.1 Eficiència energètica: elèctrica, tèrmica i combinada. Ratis (REE, PES, etc.)
1.2 Tecnologies i processos.

2. El balanç energètic: propi, integrat i hibridat:
2.1 Càrrega tèrmica. Sistemes passius. Confort tèrmic.
2.2 Energia elèctrica i energia tèrmica: demanda, producció i venta.

3. Fonaments de termodinàmica:
3.1 Transferència de calor: calefacció i refrigeració.
3.2 Càlculs i ratis: rendiments energètics i indicadors.

4. La regulació de les instal·lacions energètiques en l'edificació:
4.1 Directives i Lleis pels sector elèctrics, dels hidrocarburs i dels edificis.
4.2 Directives i Reals Decrets per a les renovables i l'eficiència.

Solar fotovoltaica

5. El recurs solar : característiques i balanç
5.1 Radiació solar : espectre i components.
5.2 Factors influents : periode estacional, orientació, inclinació i ombres.

6. La transformació del recurs : la cèl·lula fotovoltaica
6.1 Tipus de cèl·lules i mòduls fotovoltaics.
6.2 Càlcul de l'energia disponible. El concepte de "kilowat pic".

7. Components d'una instal·lació:
7.1 Generació : esquemes de connexió entre mòduls.
7.2 Instal·lació : inversor, bateries i cablejat.

8. La integració en l'edifici i el servei energètic : casos pràctics
8.1 Tipologies de sistemes : aïllats, interconnectats i híbrids.
8.2 Interconnexió elèctrica i gestió de la demanda.

Solar Tèrmica

9. El Sol com a recurs tèrmic:
9.1 Capacitat tèrmica. Estacionalitat anual i diària.
9.2 Els captadors solars.

10. El sistema d'acumulació:
10.1 El necessari equilibri entre la demanda i la generació.
10.2 Dimensionat del sistema d'acumulació.

11. Integració en l'edifici:
11.1 Tipologies de xarxes.
11.2 Regulació de cabal.

12. Monitorització i control de les instal·lacions:
12.1 Elements fonamentals : instrumentació de camp i registradors.
12.2 Solucions híbrides amb fotovoltaica i aerotèrmia.

Aerotèrmia

13. Introducció al concepte d'aerotèrmia:
13.1 Aerotèrmia, Hidrotèrmia i Geotèrmia.
13.2 L'energia aerotèrmica com energia renovable. Estacionalitat.

14. La bomba de calor:
14.1 Cicle de la bomba de calor. Estacionalitat.
14.2 Interconnexions amb la instal·lació.

15. Integració en l'edifici:
15.1 Generació: sistemes centralitzats o sistemes híbrids.
15.2 Instal·lacions multiusos. Xarxa de distribució. Eficiència de la instal·lació.

16. La integració en l'edifici i el servei energètic : casos pràctics
16.1 Simulació dinàmica: demanda i consum.
16.2 L'envolvent de l'edifici vs la demanda energètica.

Professorat

Coordinadora:

Cristina Soler  Enginyera Industrial. Experta en eficiència energètica.