Descripció

Els objectius del curs són:

Dissenyar les instal·lacions d'edificis industrials i de serveis, tant les tradicionals com les més innovadores.

Aplicar les normatives vigents: Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), Reglament de Baixa Tensió i Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

Conèixer els ajuts Next Generation de la UE, a través del Reial Decret RD 477/2021, en relació amb les instal·lacions fotovoltaiques, amb l'objectiu de contribuir a la descarbonització i reduir l'impacte del canvi climàtic.

Realitzar els càlculs, controls i valoracions necessaris per a les noves instal·lacions industrials i de serveis a projectar en una empresa.

Obtenir una visió global del sector de les instal·lacions en edificis de serveis o industrials.

Resoldre diferents exercicis pràctics de càlcul, des dels més simples fins als més complexos.

El curs va dirigit a Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeries, Arquitectes, arquitectes tècnics o graduats en arquitectura, professionals que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de les instal·lacions.Criteris d'avaluació:
a) Es requereix un mínim del 80% d'assistència
b) La realització del projecte amb la seva respectiva correcció
Nota : Per als alumnes que cursen només l'oferta modular:
a) Es requereix un mínim del 80% d'assistència
b) Hauran de superar un examen tipus test corresponent a cada mòdul cursat.Amb el suport de de la Direcció General d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
Empreses col·laboradores:


Programa

1. Disseny i càlcul d'instal·lacions mecàniques

1.1 Instal·lacions de clilmatització (39 h)
1.2 Instal·lacions de ventilació i extracció de fums (12 h)
1.3 Instal·lacions de fontaneria i impulsió de líquids (12 h)
1.4 Instal·lacions de sanejament i tractament d'aigües i instal·lacions d'aigües grises i pluvials (15 h)
1.5 Instal·lacions d'energia solar tèrmica i aerotèrmica (15 h)
1.6 Instal·lacions de gas (12 h)

2. Disseny i càlcul d'instal·lacions elèctriques i Especials

2.1 Instal·lacions elèctriques (30 h)
2.2 Instal·lacions solars fotovoltaiques (15 h)
2.3 Instal·lacions d'enllumenat (12 h)
2.4 Instal·lacions singulars. Grups electrògens (9 h)
2.5 Instal·lacions contra incendis i seguretat (18 h)
2.6 Programa informàtic (2 h)

3. Projecte final. Inclourà 3 parts:

a) Climatització.
b) Instal·lacions elèctriques.
c) Instal·lacions de seguretat i contra incendis o instal·lacions fotovoltaiques. (A triar per part de l'estudiant)

Veure Programa detallat i professorat

Professorat

Director:


Xavier Alabern  Dr. Enginyer Industrial. Professor Titular d'Universitat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC (1989 -2011), sotsdirector de relacions amb empreses de l'ETSEIAT - UPC (1999-2011) i màster en Direcció d'empreses per ESADE.