Marcatge CE. Marc legislatiu. Curs Online en Directe

Descripció

Després d'anys d'aplicació, vuit de les directives de marcatge CE han estat modificades i substituïdes per altres d'obligat compliment des del 20.04.2016.
Aquest canvi legislatiu pretén corregir alguna de les imperfeccions i carències detectades en les directives anteriors.

L'objectiu del curs és donar una visió de conjunt dels canvis que implica el compliment de les noves directives de marcatge CE.

Al finalitzar aquesta formació els participants estaran en condicions d'entendre l'entramat legislatiu referen al marcatge CE, des del seu origen, passant per la situació actual i el nou marc legislatiu a partir de 2016.

Programa

1. Marc legal aplicable

2. Abans del marcatge CE. Homologació. Llibre blanc del comerç interior

3. Directives del nou enfocament i l'enfocament global.
3.1 Marcatge CE. 3.2 Principals elements de les directives. 3.3 La declaració CE de conformitat. 3.4 El fabricant, la comercialització i la posada en servei. 3.5 Els organismes notificats i la certificació de la conformitat. 3.6 Altres aspectes coberts per les directives. 3.7 Fortaleses i febleses de les directives del nou enfocament.

4. El Nou Marc Legislatiu
4.1 La Decisió 768/2008/CE, del Parlament Europeu i del Consell. 4.2 El Reglament (CE) nº 765/2008, del Parlament Europeu i del Consell: Fabricant, comercialització, introducció en el mercat. Representant autoritzat. Importador, distribuïdor. Norma harmonitzada. Marcatge CE. 4.2 Estratègia del nou marc legislatiu. Prevalença de la legislació específica. L'acreditació dels organismes d'avaluació de la conformitat. Vigilància del mercat. Controls dels productes que s'introdueixen en el mercat comunitari. Principis generals del marcatge CE.

5. Principals directives en vigor a partir de 2016, particularitats destacables:
2014/35/UE Baixa Tensió. 2014/30/UE Compatibilitat electromagnètica. 2014/34/UE ATEX. 2014/68/UE Equips a Pressió

6. Què suposa l'entrada en vigor de les noves directives?
6.1 Obligacions dels agents econòmics. 6.2 Declaració UE de Conformitat.

7. Una directiva no modificada: La 2006/42/CE, de màquines. Què passa amb ella?
7.1 L'esborrany del nou Reglament europeu de màquines. 7.2 Mancances de la directiva que pretén solucionar el nou reglament. 7.3 Modificacions substancials a una màquina. 7.4 Previsions de calendari.

Professorat


Alfons de Victoria  Enginyer Industrial. Consultor