Descripció

13a. edició del Curs de formació superior per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, d'acord amb l'annex I, epígrafs A i B, del Decret 30/2015, de 3 de març, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 2 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb un total de 25 hores presencials i 91 hores no presencials de treball a casa.
Al finalitzar-lo els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció segons la normativa vigent i permetrà obtenir la condició de tècnic habilitat de nivell superior atorgada per l'ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya).

Dirigit a professionals/tècnics que vulguin estar certificats com a tècnics competents en l'àmbit de l'elaboració de plans d'autoprotecció.

IMPORTANT: Per accedir a aquest curs és imprescindible disposar de l'acreditació del nivell bàsic que atorga l'ISPC.

Programa

Mòdul 1. Introducció als plans d'autoprotecció d'interès per a la protecció civil de Catalunya
1.1. Criteris d'afectació. Sectors.
1.2. Classificació de tipus d'instal·lacions que ha de tenir un PAU.
1.3. Especificitats del decret 830/2015 per a activitats de l'annex I.A
1.4. Continguts mínims d'un PAU.
1.5. Implicacions pràctiques pel fet de ser una activitat d'interès PC Catalunya

Mòdul 2. Característiques principals, normativa i anàlisi de risc d'activitats per sector
2.1. Normativa: Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses.
2.2. Normativa: Instal·lacions amb substàncies radioactives.
2.3. Guies del Consell de Seguretat Nuclear.
2.4. Riscos associats al transport de MMPP.
2.5. Normativa: Instal·lacions amb MMPP (Seveso).
2.6. Normativa: Instal·lacions amb explosius.
2.7. Normativa: Conduccions de MMPP, fitxes de seguretat i altres.
2.8. Riscos associats al transport de MMPP.
2.9. Riscos associats a les instal·lacions de MMPP.
2.10. Normativa: mineria.
2.11. Normativa: Preses i embassaments.
2.12. Riscos preses i embassaments.
2.13. Normativa: EGA's (Edificis de Gran Alçada)
2.14. Normativa: serveis bàsics.
2.15. Riscos: pública concurrència, ús administratiu, sanitari
2.16. Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats i establiments industrials
2.17. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.
2.18. Normativa aeroports, ports, ferrocarrils.
2.19. Normativa túnels de carretera.
2.20. Normativa Transports de persones i material (carreteres/túnels, ports, aeroports, etc.).
2.21. Riscos en instal¿lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, etc.)

Mòdul 3. Casos pràctics. Projecte final.
3.1. Cas pràctic sector 2: indústries químiques, mercaderies perilloses i explosives.
3.2. Cas pràctic sector 3: transport de persones.
3.3. Cas pràctic sector 6: pública concurrència, administratiu, sanitari.
3.4. Recomanacions pràctiques i resolució de dubtes

Professorat

Coordinador:

David Tisaire  Enginyer Industrial, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per a qualsevol tipus d'instal·lació de l'Annex I, epígrafs A, B i C (tots els sectors), del Decret 82/2010, de 29 de juny, substituït pel decret 30/2015, de 3 de març. Desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 2 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, i les tasques descrites a la memòria.