Descripció

Aquest curs pretén aprofundir en la problemàtica específica de la frontera entre coordinació de seguretat i salut i la coordinació d'activitats empresarials en tasques de manteniment i construcció, amb un èmfasi especial en les situacions concretes que es donen a l'entorn de Facility Management.

Programa

1. Introducció. Conceptes generals. Marc Normatiu.
Diferències entre CSS (Coordinació de Seguretat i Salut) i CAE (Coordinació d'Activitats Empresarials). Tipus d'obres. Què considerem obra. Obres i Manteniments. Importància de la planificació de feines. Documents de projecte. Estudi de Seguretat i Salut i Estudi Bàsic. Pla de Seguretat i Salut. Pla de Prevenció de Empresa. Avaluació de Riscos.

2. Coordinació de Seguretat i Salut.
Definicions. Marc Normatiu. Situacions que requereixen CSS. Obligacions i funcions dels agents intervinents: Promotor. Direcció d'obra. Contractista. Coordinador de Seguretat i Salut. Recurs Preventiu. Informació de Riscos. Empreses subcontractades. Treballadors autònoms. Inscripció en el REA. Organització Preventiva de l'Empresa. CSS en fase de redacció de projecte i en fase d'execució d'obra. Documentació necessària per a la gestió de PRL. Control de gestió de PRL documental. Programes informàtics i apps existents al mercat. Formació en matèria de PRL exigible CSS en obres sense projecte. Agrupació d'obres sota una única CSS. Exemples pràctics: Coordinació d'Activitats Empresarials. Definició e CAE. Marc Normatiu de CAE. Supòsits de concurrència d'Empreses. Drets i Obligacions en el marc del CAE. Mitjans de coordinació d'activitats empresarials. Figura de Coordinador d'Activitats Preventives.

3. Casos pràctics
Coincidència d'obres en temps i espai. Coincidència d'empreses.
Serveis afectats no localitzats.
Seguiment d'incidències: afectacions a línies elèctriques aèries. Actuacions en emergències.
Canalització de serveis i connexions amb afectació a la via pública.
Muntatge de grua de gran alçada. Cessions de medis auxiliars.
Inici d'activitats en locals de propietat aliena i caràcter comunitari.
Actuacions en mitjaneres amb generació de possibles riscos.
Zones de treballs sense delimitació definida i afectacions a tercers.
Canvi d'instal·lació elèctrica amb afectació a la totalitat de l'edifici.
Parades de línia en activitats industrials.
Ampliació de línies en fàbrica.
Manteniment en edifici de publica concurrència.

Professorat


Susana Martínez Rivera  Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura, Enginyers Consultors.