Descripció

Fer una correcta gestió de les emissions atmosfèriques de l'empresa és indispensable per garantir bons resultats ambientals i a més a més, garantir el compliment amb la legislació vigent.

Per a les empreses amb focus emissors, és indispensable que les persones designades com a responsables tècniques o de medi ambient disposin del coneixement, eines i recursos necessaris per dur a terme les tasques de caràcter tant tècnic com administratiu relacionat amb dites emissions així com també assegurar resultats satisfactoris davant les inspeccions per part de l'administració competent.

Si treballes amb empreses amb focus emissors participa en aquest curs que et permetrà conèixer la normativa i la seva aplicació.

Programa

1 Marc legal de les emissions atmosfèriques:

1.1 Principals normatives i normativa sectorial.
1.2 Fonts de la normativa aplicable a una instal·lació:
Normativa comunitària
Normativa estatal
Normativa catalana
1.3 interacció entre aquestes normatives
1.4 Responsabilitats de les industries

2. Gestió i control de les emissions a l'empresa

2.1 - Gestió de les emissions per part de les empreses:
2.1.1 Aspectes clau en la gestió de les emissions en el dia a dia de l'empresa
2.1.2 Control dels processos que donen origen a les emissions
2.1.3 Gestió dels canvis o modificacions als processos que pugui afectar al vector de les emissions atmosfèriques
2.1.4 Gestió de situacions anormals o d'emergència

2.2 Control i seguiment dels focus emissors
2.2.1 Condicionament de focus emissors
2.2.2 Control periòdic de les emissions: Sistemàtica de presa de mostres, representativitat, Avaluació de la conformitat
2.2.3 Control continu: Requisits a complir pels Sistemes Automàtics de Mesura (SAM), Sistemes de gestió de dades i Avaluació del compliment
2.2.4 El Control Atmosfèric d'Establiment (CAE): Periodicitat,
2.2.5 Relació amb la inspecció/Control integrat

3. Com preparar-se per fer front a una inspecció d'emissions atmosfèriques

3.1 Introducció al procés d'inspecció i com es desenvolupa (la part que afecta a les empreses)

3.2 Principals no conformitats / febleses que es detecten durant les inspeccions

3.3 Com preparar-se per començar bé una inspecció i fer que tot el procés sigui profitós per a l'empresa

3.4 Principals lliçons a aprendre

Professorat


José Maria Mancheño Llic. en Ciències Geològiques. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Responsable d'Informació i Control OGAU, Barcelona. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.