Descripció

Per optimitzar la productivitat, és una pràctica molt freqüent entre usuaris de maquinària, automatitzar el procés productiu i fer que diverses màquines que treballaven soltes passin a fer-ho coordinades, és a dir, que cadascuna d' elles vagi alimentant altres màquines. Per a això, és habitual fer modificacions en les màquines i afegir, per exemple, expulsors i transportadors de peces, intercalar robots, etc.

Està doncs clar que, en ajuntar màquines individuals, neix una nova màquina, diferent de cadascuna de les màquines individuals. Com tota nova màquina, ha de complir la directiva 2006/42/CE (no únicament el RD 1215/1997): requisits essencials, marcatge CE, declaració CE de conformitat...

En aquest curs s'explica com fer l'avaluació de riscos de la nova màquina conjunt de màquines i es fa un cas pràctic de línia automatitzada.

En acabar el curs, l' alumne ha d' estar en condicions de redactar l' expedient tècnic que serveixi de base de justificació per al marcatge CE de la nova màquina formada pel conjunt de màquines i l'emissió de la Declaració CE de Conformitat.

El curs va dirigit a: Responsables de producció i enginyeria d' usuaris de maquinària industrial. Enginyeries i enginyers industrials que assessorin els usuaris i fabricants de maquinària. Responsables de prevenció de riscos laborals. Tècnics en prevenció de riscos laborals.Usuaris en general de maquinària industrial. Responsables de manteniment. Integradors de maquinària.

Programa

1. L'expedient tècnic del conjunt de màquines
1.1 Determinació dels límits del conjunt de màquines
1.2 Determinació de les tasques.En funcionament normal (de tot el conjunt de màquines). En funcionalitat reduïda

2. Identificació de situacions perilloses degudes a
21 La ubicació de les màquines
2.2 La integració de les màquines
2.3 L'emplaçament de les màquines
2.4 L'alteració de les mesures preventives de les màquines

3. Anàlisi i avaluació de riscos

4. Zones d' intervenció

5. Mesures de protecció i zones controlades
5.1 Abast de comandament dels dispositius que el tenen
5.2 Resguards i requisits que han de complir
5.3 Dispositius de protecció i requisits que han de complir
5.4 Indicació de l' estat de resguards i dispositius de protecció anul·lats
5.5 Informació als usuaris

6. Cas pràctic

Professorat


Alfons de Victoria  Enginyer Industrial. Consultor