Descripció

El curs es presenta en modalitat híbrida i consta de 51 hores lectives i 40 hores de treball a casa.

Superar amb aprofitament aquest curs permetrà presentar-se a l'examen per obtenir la certificació tècnica de Nivell Bàsic expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Aquesta certificació tècnica permetrà obtenir la condició de tècnic habilitat de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010 de 18 de febrer, en el supòsit que el tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una Entitat Col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis.

L'examen oficial es farà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ( ISPC) , prèvia superació d'aquest curs.

El curs és també útil per aquells tècnics projectistes que vulguin actualitzar i perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

Programa

1. Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments a Catalunya

2. La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures

3. Interpretació de plànols

4. Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i materials que les formen

5. Hidráulica bàsica: Exercici de revisió de conceptes

6. Conceptes bàsics de físico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc. Mecanismes d'extinció

7. El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi. Exercicis d'aplicació

8. Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici aplicació: anàlisi de certificats

9. Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters
Cinc exercicis d'aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI

10. Protecció activa: abastament d'aigua i sistemes de ruixadors automàtics d'aigua

11. Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d'aplicació

12. Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

13. Llei d'Ordenació de l'edificació. Els procediments administratius en l'edificació. Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

14. Les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència

15. El Codi Tècnic de l'Edificació: DB SI i DBSUA. Exercici d'aplicació

16. El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. 2-3 exercicis d'aplicació

17. L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona

18. Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Professorat

Tècnics formadors amb experiència en la Prevenció i seguretat en cas d'incendi de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers de l'Ajuntament de Barcelona i consultors especialitzats en matèria d'incendis.