Descripció

L'objectiu del curs és donar a conèixer els beneficis fiscals que podem obtenir per realitzar obres de millora en la eficiència energètica, en concret, explicar de forma clara i precisa com han d'elaborar-se els certificats d'eficiència energètica per a que les deduccions siguin vàlides.

D'altra banda, s'explicarà de forma clara com han de tributar el rendiment de l'activitat, els treballadors autònoms i els que actuen com autònoms societaris per participar en societats professionals

Programa

1. Explicació teòrica de les deduccions i supòsits d'aplicació de cada un d'ells.

2. Explicació del contingut dels certificats d'eficiència energètica per saber els indicadors què es tenen que minorar per tenir dret a les deduccions.

3. Bonificacions en els tributs locals i llibertat d'amortització en l'Impost de Societats.

4. Tractament tributari de les subvencions percebudes per instal·lar energies renovables.

5. Casos pràctics sobre la deducció per eficiència energètica.

6. Simulació en el programa de la declaració de l'IRPF dels càlculs efectuats en els casos pràctics.

7. Explicació teòrica dels requisits d'imputació de l'ingrés i de despesa de l'enginyer-treballador autònom i de l'autònom societari. Requisits de deduïbilitat.

8. Casos pràctics sobre tributació del rendiment net de l'activitat econòmica de l'enginyer-treballador autònom.

9. Simulació en el programa de la declaració de l'IRPF dels càlculs efectuats en els casos pràctics.

Professorat


Jordi Ballonga  Tècnic de la Agència Estatal d'Administració Tributaria. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de Comptabilitat Superior i Auditoria de Comptes.

Cursos relacionats