Descripció

A partir del 13 de desembre de 2024 serà aplicable, de forma obligatòria, el nou Reglament (UE) 2023/988 de seguretat general dels productes (RGSP), que derogarà les Directives 87/357/CEE i 2001/95/CE.

L'aplicació d'aquest reglament suposarà que els fabricants dins i fora de la UE, els importadors i els distribuïdors així com les plataformes en línia que comercialitzen productes a la UE hagin de complir els nous requeriments que inclouen una significat més ampli del terme "seguretat dels productes" seguint la definició de "salut" de la OMS.

Aquest curs vol donar un coneixement sobre els canvis que caldrà tenir en compte per al desenvolupament, fabricació i comercialització de productes en el mercat de la Unió Europea a partir de desembre de 2024.

Programa

1. El marc legislatiu europeu de la seguretat dels productes

2. De Directiva a Reglament

3. Àmbit d'aplicació. Consideracions

4. Definicions rellevants

5. Requisits de seguretat

6. Obligacions dels operadors econòmics

7. Vigilància de mercat: El Sistema d'Alerta Ràpida

8. Dret a informació i a una solució: recuperació de productes

9. Regim sancionador

10. Recomanacions

11. La proposta de nova Directiva de Responsabilitat de Productes Defectuosos

Professorat


Gian-Lluis Ribechini  Enginyer Industrial. Consultor