Descripció

Ja ha entrat en vigor el nou Codi d'accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023), que anul·la l'anterior Decret 135/1995 i desenvolupa l'aplicació de la Llei 13/2014 d'accessibilitat.

Es tracta d'una normativa molt complerta, però llarga i complexa d'aplicar, que respon a la problemàtica de les diferent tipologies de discapacitat. El coneixement d'aquestes discapacitats ajuda a aplicar el codi amb convicció i consciència.

El nou Codi inclou condicions d'accessibilitat en molts àmbits: territori i urbanisme, edificació nova i existent , mitjans de transport, productes, serveis.
No es pot oblidar que l'accessibilitat és un paràmetre a tenir en compte en l'edificació i les activitats, ja que pot condicionar la definició dels projectes d'obres/activitats o fins i tot la seva viabilitat. Per tant, és molt important conèixer-la per poder-la aplicar i transmetre als clients o usuaris.

En el curs es farà una introducció als diferents apartats del Codi, per després aprofundir en la seva aplicació a l'edificació, tant pel que fa a obres com pel que fa a activitats, i ja siguin en edificis de nova construcció o en edificis existents.

Programa

1. Presentació

2. Coneixement de les necessitats de las persones amb diferents discapacitats

3. Context normatiu: Llei 13/2014 d'accessibilitat, Codi Tècnic de l'Edificació SUA 9, criteris TAAC

4. Estructura del Decret i àmbits d'aplicació

5. Requeriments en edificis de nova construcció

6. Requeriments en edificis existents objecte d'intervenció (obres i activitats)

7. Condicions per a edificis existents i terminis per assolir-les

8. Requeriments a destacar en àmbits diferents de l'edificació

9. Exemples

Professorat


Anna Masdeu  Enginyera industrial. Servei de Consulta tècnica del COEIC.