Descripció

En aquest curs es pretén que el participants adquireixin amb profunditat tot el coneixement tècnic, els fonaments detallats de disseny, dimensionat i legalització de les diferents modalitats d'autoconsum, sobretot en la modalitat d'autoconsum individual amb i sense excedents, però també fent especial èmfasi en l'autoconsum col·lectiu a través de xarxa de distribució.

L'objectiu del curs és dotar a l'alumne de diferents eines i recursos informàtics (softwares gratuïts de simulació en 3D) amb possibilitat de càlcul de producció horària, introducció de corbes de consum horàries i estudis detallats d'ombres amb visualitzacions horàries en 3D, així com diferents fulles excel de càlcul i dimensionat.

Programa

1. Marc normatiu i conceptes bàsics
1.1 Modalitats i tipus d'instal·lacions, especialment en l'autoconsum col·lectiu (Instrucció 12/2023). Coeficients de repartiment estàtic i variable.
1.2 Compensació simplificada d'excedents. Càlcul i estimació.
1.3 Injecció zero. UNE 217001.
1.4 Normes tècniques particulars de les distribuïdores. Sol·licitud del punt d'accés i connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
1.5 Legalització i inscripció de les instal·lacions. Registre administratiu d'autoconsum. Canal empresa.
1.6 Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d'instal·lació elèctrica.
1.7 Guia tècnica de l'autoconsum de l'DAE i documents de referència.

2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament
2.1 Anàlisi del perfil de consum mensual, especialment en tarifes 3.0TD i 6.1TD. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Corbes de càrrega horàries. Exemples a partir de factures de clients.
2.2 Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d'espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul detallat d'ombres amb simulació 3D. Solucions en configuració per ombres.
2.3 Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d'una instal·lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.).
2.4 Càlculs elèctrics. Configuració de strings. Condicions de disseny.
2.5 Sistemes de muntatge i fixació. Tipus d'estructures i softwares de disseny i dimensionat. Informe de justificació de càlcul de càrregues.
2.6 Manteniment i operació de les instal·lacions. Monitoritzacions.

3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
3.1 En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum individual i col·lectiu.
3.2 Esquema detallat de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d'excedents).
3.3 Modalitat amb acumulació elèctrica. Bateries. DC coupling vs AC coupling.
3.4 Inversors multistring, inversors centrals, microinversors. Optimitzadors de potència.
3.5 Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.
3.6 Autoconsum col·lectius: esquemes i modalitats. Comptador de generació. Repartiment de coeficients ß (arxiu .txt). Tràmits amb Edistribución. Instrucció 12/2023 i guia tècnica d'Edistribución.

4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul.
Dimensionament detallat de diferents instal·lacions d'autoconsum
4.1 Estudi i anàlisi de consums (a través de factures, corbes de càrrega horàries, perfils de consum)
4.2 Càlcul de la potència òptima. Implantació dels mòduls sobre coberta amb software 3D.
4.3 Anàlisi d'ombres amb simulació 3D.
4.4 Càlculs i dimensionat d'estructures. Software de càlcul.
4.5 Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings.
4.6 Cobertura solar vs rati d'autoconsum.
4.7 Valorització de l'energia generada i dels excedents.
4.8 Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.

5. Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul.
Resolució d'exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques gratuïtes, fulles excel i softwares de configuració i simulació (Sunny design, SolarEdge designer, PVGis).

Nota: els alumnes hauran de portar ordinador ja que s'utilitzaran programes de simulació i dimensionat, fulles de càlcul i altres eines informàtiques.

Professorat


Joan Ramírez Guasch  Formador i consultor energètic.