Descripció

El principal objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de l'eina Power BI Desktop, per poder treure-li tot el seu rendiment, creant informes/quadres de comandament usant tot el potencial d'aquesta eina.

Concretament:

- Es veuran eines avançades que permeten transformar i adaptar a les nostres necessitats d'anàlisi les dades obtingudes des d'orígens de dades externs (Power Query).

- Es coneixeran i aplicaran en diferents exercicis les principals funcions DAX que permeten modelar i analitzar les dades, creant mesures, indicadors, ...

- Es veuran eines avançades per al disseny i la creació dels informes.

El curs va dirigit a tota aquella persona que ja coneix Power BI Desktop, ha utilitzat l'editor de Power Query per aplicar transformacions a les dades inicials, ha creat informes, i ha utilitzat expressions DAX per al càlcul de mesures, i està interessada en aprofundir en l'ús de Power BI per a transformar, gestionar i analitzar les dades que li permetin crear complets informes interactius.

Important: Cal tenir coneixements bàsics de Power BI o haver realitzat el curs de Power BI com a eina de Business Intelligence.

Programa

1. Power Query. Opcions avançades de transformació de dades.
1.1. Aplicar transformacions a columnes i files. Reemplaçar valors, realitzar operacions numèriques, transformar dates.
1.2. Divisió de columnes (Split).
1.3 Opcions per combinar i annexar consultes.
1.4 Automatitzar la combinació de llibres d'una mateixa carpeta.
1.5 Administrar consultes: duplicar consultes, crear consulta referenciada.
1.6 Creació d'agrupacions de consultes.
1.7 Dinamitzar i anular dinamització de columnes (pivot i unpivot).
1.8 Crear noves columnes: a partir d'exemples, columnes condicionals, o mitjançant fórmules en llenguatge "M".
1.9 Creació, ús i administració de paràmetres.

2. Creació d'informes.
2.1 Creació de pàgines de detall.
2.2 Ús del Panell de selecció.
2.3 Afegint interactivitat a l'informe usant marcadors (bookmarks).
2.4 Aplicació avançada d'informació sobre Eines (Tooltips personalitzats).

3. Modelat de dades i càlculs amb funcions DAX.
3.1 Funcions de filtre. CALCULATE, ALL, FILTER.
3.2 Funcions d'intel·ligència de temps.
3.3 PREVIOUSDAY, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSQUARTER, PREVIOUSYEAR, NEXTDAY, ...
3.4 TOTALMTD, TOTALQTD, TOTALYTD.
3.5 DATEADD
3.6 Funcions de relació. RELATED, USERELATIONSHIP, CROSSFILTER.
3.7 Variables a DAX.
3.8 Taules calculades.

Professorat


Joan Marimon Fàbregas  Lead Trainer de Microsoft Office i reconegut expert en Excel.
Formador de productivitat digital en àrees d'Office , Office 365, Power BI, Power Query i Power Pivot.