Descripció

L'objectiu del curs és aprendre el nou RITE d'una manera pràctica. Per a això s'aplicarà el nou RITE directament sobre un projecte concret. Es consideraran els aspectes bàsics de tot projecte de climatització (condicions interiors i exteriors, estimació de càrregues, etc.) Es posarà èmfasi en com s'implementen els nous apartats exigits pel nou RITE: Estimació mensual d'energia consumida, justificació energètica de la solució adoptada per comparació de sistemes, determinació de l'eficiència energètica de la instal·lació acabada, etc.

Dirigit a tècnics que participen en projectes d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.

Programa

1. Determinació d'objectius de climatització: Temperatura, humitat, ventilació, soroll.
2. Càlcul de la càrrega energètica
2.1 Paràmetres climàtics exteriors. 2.2 Distribució temporal. 2.3 Càrregues per l'envoltant. 2.4 Càrregues interiors. 2.5 Zones amb exigències específiques. 2.6 Càrregues totals: màxima puntual, mitjanes mensuals, etc.
3. Disseny de solució
3.1 Equips. 3.2 Distribució. 3.3 Control
4. Eficiència energètica
4.1 Justificació del mètode escollit. 4.2 Generació: Eficàcia i consum. 4.3 Distribució: Pèrdues de càrrega, pèrdues per aïllament, fuites. 4.4 Sistemes de control
5. Altres aspectes de l'eficiència energètica
5.1 Comptabilització de consums. 5.2 Recuperació d'energia. 5.3 Aprofitament d'energies renovables
6. Seguretat
6.1 Generació i distribució. 6.2 Incendis.6.3 Utilització
7. Proves de muntatge
8. Manual d'ús i manteniment

Professorat

Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor