Descripció

El curs pretén donar a conèixer, des d'un punt de vista pràctic, els reglaments vigents a Espanya per a instal·lacions a tensions superiors a 1kV.
- El reglament de línies d'AT (RLAT) que ja fa uns anys que és plenament vigent.
- El reglament d'instal·lacions d'AT (RAT) que és vigent i plenament exigible als projectes des del mes de juny de 2016.
Entre les novetats que aquests reglaments han aportat, cal remarcar la modificació de les tensions de contacte i pas acceptables. En aquest curs farem una aplicació pràctica, insistint en els aspectes reals, més que no purament teòrics, del conjunt d'exigències de protecció en instal·lacions de Mitja Tensió, que són les més habituals per a la majoria de tècnics que treballen amb AT.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements pràctics relatius a terres i altres proteccions en mitja tensió.

Dirigit a enginyers i tècnics en general que necessitin portar a la pràctica els requisits dels reglaments d'alta tensió en l'àmbit de les terres i les proteccions en mitja tensió.

Programa

1. Els elements bàsics
1.1. Preses de terra. 1.1.1. Com funciona una presa de terra. Resultats, avantatges i riscs.
1.1.2. Tensions acceptables. 1.1.3. Mesura de la resistivitat del terreny. 1.1.4. Càlcul de terres
1.1.4.1. Reglament d'Alta Tensió. 1.1.4.2. Mètode UNESA. 1.1.4.3. IEEE Std 80-2000. 1.1.4.4. Mètodes d'elements finits. 1.1.5. Dimensionament dels elements de la posta a terra. 1.1.6. Mesures en terres instal¿lats. 1.1.6.1. Mesura senzilla de resistència de terra. 1.1.6.2. Mesures en sistemes extensos. 1.1.6.3. Mesura de tensions de pas i de contacte
1.2. Proteccions. 1.2.1. Característiques comunes de les proteccions. 1.2.2. Amperimètriques
1.2.3. Voltimètriques. 1.2.4. Direccional. 1.2.5. Diferencials
1.3. Transformadors de mesura. 1.3.1. Característiques. 1.3.2. Elecció. 1.3.3. Prevenció de la ferroressonància
2. Combinació dels elements bàsics
2.1. Règims de neutre.
2.2. Càlcul de defectes: tensions i intensitats
2.3. Terres juntes i terres separades
3. Aplicació concreta de terres i de proteccions a diverses situacions
3.1. Línies elèctriques. 3.1.1. Xarxes. 3.1.2. Línies Aèries: Suports. 3.1.3. Línies Subterrànies: Pantalles
3.2. Transformadors
3.3. Centres de transformació
3.4. Motors
3.5. Generadors
3.6. Bateries de condensadors

Professorat

Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor