Compatibilitat electromagnètica en màquines. Directiva 2014/30/UE

Descripció

L'objectiu del curs és explicar la Directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat compliment per a les màquines i instal·lacions fixes amb el mateix nivell d'exigència que les directives de baixa tensió i de seguretat. Conèixer els conceptes bàsics de la compatibilitat electromagnètica ( CEM ). Conèixer la metodologia de la gestió de la CEM a les màquines i instal·lacions fixes. Conèixer el concepte CE + CE # CE i la seva aplicació en la gestió de compra dels components i la seva instal·lació.

Dirigit a directors tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / mecànic, enginyers de qualitat, personal tècnic i instal·ladors d'empreses fabricants de maquinària , integradors i instal·ladors d'instal·lacions fixes complexes.

Programa

1. La Directiva 2014/30/UE: obligacions per a les màquines i instal·lacions fixes.

2. Introducció a la compatibilitat electromagnètica (CEM).

3. Concepte "marcat CE + marcat CE # marcat CE" ( CE + CE # CE )

4. Problemes de CEM i emissions additives.

5. CEM en components de màquines o instal·lacions i la seva integració.

6. Gestió de compra dels components segons la CEM.

Professorat

Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor en CEM. CEMDAL.

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

Posa't al dia en projectes ICT

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)