Descripció

Aquest curs pretén aprofundir en la problemàtica específica de la frontera entre coordinació de seguretat i salut i la coordinació d'activitats empresarials en tasques de manteniment i construcció, amb un èmfasi especial en les situacions concretes que es donen a l'entorn de Facility Management.

Programa

1. Introducció
Conceptes generals
Marc Normatiu
Diferències entre CSS (Coordinació de Seguretat i Salut) i CAE (Coordinació d'Activitats Empresarials).
Tipus d'obres. Què considerem obra. Obres i Manteniments.
Importància de la planificació de feines
Documents de projecte. Estudi de Seguretat i Salut i Estudi Bàsic. Pla de Seguretat i Salut. Pla de Prevenció de Empresa. Avaluació de Riscos.

2. Coordinació de Seguretat i Salut
Definicions
Marc Normatiu
Situacions que requereixen CSS
Obligacions i funcions dels agents intervinents: Promotor. Direcció d'obra. Contractista. Coordinador de Seguretat i Salut. Recurs Preventiu.
Informació de Riscos.
Empreses subcontractades
Treballadors autònoms
Inscripció en el REA
Organització Preventiva de l'Empresa
CSS en fase de redacció de projecte i en fase d'execució d'obra
Documentació necessària per a la gestió de PRL
Control de gestió de PRL documental. Programes informàtics i apps existents al mercat.
Formació en matèria de PRL exigible
CSS en obres sense projecte
Agrupació d'obres sota una única CSS
Exemples pràctics: Coordinació d'Activitats Empresarials.
Definició e CAE
Marc Normatiu de CAE
Supòsits de concurrència d'Empreses. Drets i Obligacions en el marc del CAE
Mitjans de coordinació d'activitats empresarials
Figura de Coordinador d'Activitats Preventives.

3. CASOS PRÀCTICS.
Exemples pràctics:
3.1. Coincidència d'obres en temps i espai. Coincidència d'empreses.
3.2. Serveis afectats no localitzats.
3.3. Seguiment d'incidències: afectacions a línies elèctriques aèries. Actuacions en emergències.
3.4. Canalització de serveis i connexions amb afectació a la via pública.
3.5. Muntatge de grua de gran alçada. Cessions de medis auxiliars.
3.6. Inici d'activitats en locals de propietat aliena i caràcter comunitari.
3.7. Actuacions en mitjaneres amb generació de possibles riscos.
3.8. Zones de treballs sense delimitació definida i afectacions a tercers.
3.9. Canvi d´instal·lació elèctrica amb afectació a la totalitat de l'edifici.
3.10. Parades de línia en activitats industrials
3.11. Ampliació de línies en fàbrica.
3.12. Manteniment en edifici de publica concurrència.

Professorat

Laura Castell Fuster. Enginyera industrial, llicenciada en ADE, Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Gerent d'Aura Enginyers Consultors. Membre del grup de Treball de Facility Management del COEIC.
Susana Martínez Rivera. Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura, Enginyers Consultors.