Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Descripció

El curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements i recursos suficients per a la realització de projectes d'instal·lacions tèrmiques, tant de climatització com de producció d'ACS i captació solar tèrmica. Es farà referència a tota la normativa vigent, tal i com el Reglament d'instal·lacions Tèrmiques (RITE), Codi Tècnic de la Edificació (CTE), Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques, Ecodirectives ErP i Normes UNE. La metodologia es basarà en la realització d'un projecte de climatització, producció d'ACS amb sistema auxiliar de captació solar tèrmica i control de temperatura i humitat en una zona Wellness, per a un Hotel fictici.

Programa

1. Introducció al balanç tèrmic en edificis. Metodologies de càlcul.
2. Presentació del cas a estudiar: Hotel amb piscina coberta i zones comuns de reunió
3. Elaboració del projecte:
3.1. Normativa aplicable
3.2. Establiment de les condicions de confort
3.3. Càlcul de la demanda de calefacció i refrigeració.
3.4. Selecció de la solució per a la climatització dels recintes.
3.4.1 Sistema aire-aire de volum variable de refrigerant
3.4.2. Sistema aire-aigua amb unitats terminals tipus fancoil
3.5. Càlcul de la demanda d'aigua calenta sanitària (ACS)
3.5.1. Subsistema de captació solar tèrmica
3.5.2. Subsistema de producció final
3.5.3. Control en la prevenció de la Legionel·losi
3.6. Control de temperatura i humitat en la zona de piscina.
3.6.1. Càlcul de les pèrdues tèrmiques en la piscina. Escalfament del vas.
3.6.2. Deshumidificació per a l'ambient de la piscina.

Professorat

Jordi Claramunt. Enginyer industrial. Product Manager HVAC

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al mon del "Blockchain"