Descripció

L'objectiu del curs és identificar les causes de fractura de peces metàl·liques mitjançant l'observació de la superfície de fractura, del tipus de material i del procés de fabricació.

Va dirigit a responsables de direcció tècnica i de qualitat.

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓ

1.1. MECANISMES DE DEFORMACIÓ PLÀSTICA EN METALLS I ALIATGES

1.2. ANÀLISI DE FALLES. DEFECTOLOGIA
Discontinuïtats i defectes inherents, de procés i de servei. Fusió, laminació, forja, extrusió, mecanització, fundació, tractaments tèrmics, soldadura.

2. CARACTERITZACIÓ DE LA FRACTURA

2.1. ORIGEN, PROPIETATS I MECANISMES DE LA FRACTURA

2.2. TIPOLOGIA DE SOL·LICITACIONS
Tenacitat de la fractura. Origen, tipologia i falles per fractura.

2.3. ANÀLISI DEL TIPUS DE FALLA per:
- Fractura dúctil
- Fractura fràgil
- Fractura per clivaje (intergranular/transgranular)
- Fractura per quasi-clivaje
- Transició fractura fràgil-dúctil
- Fractura per fluència (creep)
- Fractura per fatiga

3. CASOS PRÀCTICS

3.1. FRACTURES TÍPIQUES

3.2. ANÀLISI DE CASOS PRESENTATS PELS ASSISTENTS AL CURS

Professorat

F. Xavier Camps Carreras, Enginyer Industrial.

Cursos relacionats

GESTIÓ Y CONTROL D'EMPRESA DE SERVEIS D'ENGINYERIA