Control estadístic de processos (SPC)

Descripció

El Control Estadístic de Processos (SPC), per mitjà dels seus Gràfics de Control basats en senzilles tècniques estadístiques, permet usar criteris objectius per distingir la variabilitat normal (de fons) de l'especial, provocada per esdeveniments fortuïts. Gràcies a això, es poden detectar i corregir variacions en els processos que puguin afectar a la qualitat del producte o del servei, reduint les NO conformitats o evitant que els problemes arribin al client final.

L'objectiu principal del seminari és donar a conèixer als assistents el Control Estadístic del Processos (SPC) i facilitar els coneixements bàsics necessaris per implementar els Gràfics de Control en el seu entorn professional.

En finalitzar el curs, els assistents seran capaços de:
Discriminar el millor mètode i gràfic de control a utilitzar en cada cas.
Implementar els gràfics de control per variables o per atributs corresponents a cada procés.
Calcular la capacitat de cada procés.
Assegurar la confiança en el compliment de la qualitat prevista tant per al client com en la pròpia empresa.
Millorar la qualitat de producció a través dels gràfics de control.
Augmentar significativament l'eficiència de la utilització dels recursos dedicats a inspecció i control.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC/AEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa

1. Selecció de casos d'interès per als assistents.
Introducció a l'SPC
SPC en el marc de la Gestió de la Qualitat
El cicle PDCA de W. A. Shewhart i l'SPC.
Aplicació del mètode científic a la gestió.
Estadística bàsica. Conceptes bàsics.
Distribucions de probabilitat bàsiques. Gràfics.
Primer cas...

2. Processos: Conceptes. Control de Processos. Processos sota control.
La "Veu del Procés" i les causes de la seva variació.
Causes comunes i causes especials.
Procés sota control. Casos.
Variabilitat final d'un conjunt de processos.
Gràfics de Control: Objecte i format. Les 3 situacions.
Alguns conceptes (Errada tipus I, Errada Tipus II, Grup homogeni Racional,..)
Cas: Introducció als gràfics XR

3. Construcció i ús dels Gràfics de Control.
8 regles de decisió de procés fora de control.
Esquema de classificació dels Gràfics de Control. Gràfiques per a Variables: Gràfic de Mitges "X" i cas. Gràfic de Rangs "R" i cas. Gràfic de Desviacions tipus "S" i cas. Gràfic de valors individuals i cas. Gràfic o de Rang Mòbil "MR" i cas. Gràfic de Media Mòbil "MA" i cas.
Gràfic s per a Atributs: Gràfic "p" i cas. Gràfic "np" i cas. Gràfic "C" i cas. Gràfic "U" i cas.
Constants per a la construcció dels Gràfics de Control.

4. Gràfics de Control avançats: Gràfic CUSUM i cas. Gràfic EWMA i cas. Introducció als mètodes BoxJenkins i ASPC.
Corba característica y corba ARL d'un gràfic de control.
Mesures de la Capacitat d'un Procés: Conceptes sobre capacitat dels processos. Índex de capacitat Cp i cas. Índex de capacitat Cpk i cas. Interpretació dels índexs de capacitat. Límits de confiança de l'índex Cpk.
Resum final

Professorat

Jaume Ramonet. Enginyer Industrial. Consultor.