Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Descripció

El curs pretén que l'alumne plantegi i resolgui diversos projectes elèctrics habituals a la pràctica. Es farà referència, entre altres, al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), a les Normes d'Enllaç de FECSA-ENDESA i a diversos documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): SI, SU, HS, HE, HR. En cada cas, es detallaran aspectes dels càlculs i hipòtesis bàsiques que cal tenir en compte: intensitat admissible, caiguda de tensió, curtcircuit, protecció, etc.

Programa

1. Projecte d'instal·lacions comunes d'un edifici destinat principalment a vivendes. a. Previsió de càrregues. b. Línia General d'Alimentació (LGA): Intensitat admissible i protecció. c. Centralització de comptadors. d. Derivació Individual (DI): Caigudes de tensió i poder de tall de curtcircuits. e. Presa de terra.
2. Garatge públic. a. Ubicació dels elements. b. Des classificació. c. Ventilació. d. Il·luminació. Curtcircuits en línies llargues. e. Emergències. f. Grup electrogen.
3. Taller. a. Planificació del conjunt. b. Motors i variadors de velocitat. c. Coeficients d'agrupament. d. Harmònics. e. Compensació de reactiva.
4. Enllumenat exterior. a. Càlcul de la il·luminació. b. Disseny de la instal·lació elèctrica.

Professorat

Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor