Planificació i control de projectes amb MS-Project

Descripció

El curs proporciona el coneixement necessari per poder planificar i controlar els projectes utilitzant MS Project com a eina, versió 2016.

Al finalitzar el curs els participants seran capaços d'utilitzar de forma immediata aquesta eina en la gestió dels projectes de la seva empresa.

Dirigit a responsables i tècnics de projectes, gerents i directius que gestionen projectes.

Programa

1. Característiques generals i versions. Versió actual: Servidor de projectes
1.1 Avantatges i inconvenients: regla 20/80 - 80/20. 1.2 Model de projecte segons MS-Project
2. Primers passos:
2.1 Planificar a partir de la data d'inici o de la data de fi. 2.2 Calendari/s del projecte. 2.3 Escala temporal. Diverses opcions. 2.4 Introducció de fases, tasques i sub-tasques (EDT). 2.5 Dependències entre tasques: FC; FF; CC, CF. 2.6 Durada de cada tasca. Unitats de temps. Particularitats. 2.7 Diagrames de Gantt i diagrama en XARXA. 2.8 Personalització dels diagrames. 2.9 Filtres de tasques. 2.10 Guardar el fitxer. Línia Base.
3. Programació de recursos:
3.1 Calendari/s dels recursos. 3.2 Alta dels recursos: Tipus i grups. 3.3 Capacitat màxima del recurs i calendari del recurs. 3.4 Costos (taxa) normal, extra i per ús. 3.5 Mètode d'acumulació: inici, pro-rateig o fi. 3.6 Assignació de recursos a les activitats. 3.7 Sobre-assignació
4. Seguiment i control del projecte:
4.1 Diagrama de Gantt de seguiment. 4.2 Data real d'inici de cada tasca i % treball realitzat. 4.3 Altres modificacions sobre la planificació. 4.4 Control de desviació sobre la línia base
5. Informes:
5.1 Pressupost del projecte. 5.2 Assignació de tasques a cada recurs. Càrrega de feina. 5.3 Situació general. 5.4 Informes personalitzats
6. Gestió de múltiples projectes compartint recursos i altres característiques avançades

Professorat

Jaume Ramonet. Enginyer Industrial. Certificat PMP®-PMI®. Consultor.