Descripció

El 9 de juny de 2014, el BOE va publicar el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries. Aquest reglament substitueix el seu equivalent que datava de l'any 1982.

En aquest curs es donarà un repàs general a tot el contingut d'aquest reglament, posant l'accent en les novetats que introdueix, tant en els aspectes formals de documentació com en aquells de contingut tècnic.

Dirigit a tècnics que dissenyen, utilitzen o treballen amb instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió.

Programa

1. Estructura del reglament.
2. Àmbit d'aplicació. Situacions transitòries. Impacte en instal·lacions existents.
3. Avantprojectes i Projectes d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió.
4. Instal·ladors i empreses instal·ladores d'Alta Tensió.
5. Execució, manteniment, verificació i inspeccions.
6. Documentació i posada en servei.
7. Aparellatge. Proteccions. Quadres de control.
8. Aïllament
9. Instal·lacions de posada a terra. Disseny i muntatge d'instal·lacions de posada a terra. Tensions de pas i de contacte. Disposicions generals i particulars de posada a terra.
10. Instal·lacions elèctriques d'interior.
11. Instal·lacions elèctriques d'exterior.
12. Conjunts prefabricats.
13. Instal·lacions privades per connectar a xarxes de distribució i transport.

Professorat

Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor