Auditoria i gestió energètica en edificis. Presencial/Online en directe

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 20/10/2020
  • Localització: Barcelona

Descripció

Recentment, s'han complert 4 anys des que va aparèixer el Reial Decret 56/2016 i s'ha tornat a percebre un increment en la demanda d'auditories energètiques en el sector privat.

Aquest Reial decret estableix l'obligació de dur a terme una auditoria energètica a les empreses que no siguin pimes, d'acord amb el que estableix el títol I de l'annex de la Recomanació 2003/361 / CE de la Comissió, de 6 maig 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, sobre les activitats que gestiona l'empresa .

Les auditories energètiques són eines que permeten a les organitzacions conèixer la seva situació respecte a l'ús d'energia i que, pel fet de realitzar-se de forma diferent segons els sectors, les empreses i els països, requereixen d'una normalització que permeti fer comparables els resultats obtinguts.
Aquestes auditories permeten detectar les operacions dins dels processos que poden contribuir a l'estalvi i l'eficiència de l'energia primària consumida, així com per optimitzar la demanda energètica de la instal·lació. Així mateix, es refereixen a l'ús i la diversificació de les fonts energètiques, incloent l'optimització per canvi de combustible.
D'altra banda ens trobem la gestió energètica que és un procediment organitzat de previsió i control del consum d'energia, que te com a finalitat obtenir la major eficiència en el subministrament, la conversió i la utilització de l'energia, sense disminuir el nivell de prestacions. La gestió energètica es val de l'auditoria energètica però va més enllà: PLANIFICA la implementació de les mesures d'estalvi, IMPLANTA les mesures d'estalvi definides en l'auditoria energètica, COMPROVA els estalvis obtinguts amb l'aplicació de les mesures i ACTUALITZA l'estratègia planificada.
Es podria dir que en l'actualitat les diferents administracions estan apostant per treure licitacions de servei energètic i/o gestió energètica on l'auditoria energètica està inclosa.
De fet, mentre que l'auditoria energètica és una eina d'anàlisi i diagnòstic del comportament energètic dels edificis i el seu objectiu final és definir una sèrie de mesures correctores que permetin aconseguir estalvis i que siguin viables econòmicament.

A partir d'aquest marc normatiu i la tendència actual de les diferents administracions s'ha elaborat una proposta formativa que garanteixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per acreditar una qualificació tècnica adient per ser auditor i/o gestor energètic en edificació.
El coneixement teòric es garanteix amb un programa formatiu que recull els continguts especificats en el Reial Decret en l'àmbit de l'edificació, mentre que el coneixement pràctic s'adquirirà amb la realització d'una auditoria real d'un equipament (pendent de determinar).

Tens algun dubte? Tel. 932 957 808. @:formacio@serveis.eic.cat

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Marc normatiu i el servei energètic
1.1 Introducció
1.2 Marc normatiu
1.3 Model de contracte de serveis energètics

2. Sistema de gestió energètica vs. Auditoria energètica
2.1 Procediment bàsic de gestió energètica
2.2 Aspectes generals de l'auditoria energètica

3. Marc normatiu i sistemes de monitorització de consums
3.1 CTE
3.2 RITE
3.3 Certificació d'Eficiència energètica en els edificis
3.4 Eines oficials per a l'avaluació de l'eficiència energètica
3.5 Equips de mesura i presa de dades
3.6 Requisits d'un sistema de monitorització de consums
3.7 Plataformes de monitorització

4. El protocol de mesura i verificació
4.1Conceptes clau
4.2 Opcions de verificació d'estalvis
4.3 Aspectes clau

5. Fonaments d'energia
5.1 Termodinàmica
5.2 Transmissió de calor
5.3 Transport de fluids
5.4 Generació de calor i fred
5.5 Cogeneració
5.6 Energies renovables:Biocombustibles, biomassa, eòlica, geotèrmia, solar fotovoltaica i solar tèrmica
5.7 Mercats energètics

6. Auditoria energètica de les instal·lacions de climatització i ACS I.
6.1 Conceptes bàsics i tipus de sistemes de climatització i producció d'ACS
6.2 Principals patologies energètiques vinculades a la climatització i producció d'ACS

7. Auditoria energètica de les instal·lacions de climatització i ACS II.
7.1 Principals mesures d'estalvi energètic en instal·lacions de climatització i ACS

8. Auditoria de l'envolupant tèrmica I.
8.1 Criteris per identificar l'envolupant tèrmica
8.2 Principals patologies energètiques vinculades amb l'envolupant tèrmica.

9. Auditoria de l'envolupant tèrmica II i equips i instrumentació per al càlcul del rendiment d'instal·lacions tèrmiques I.
9.1 Solucions de rehabilitació energètica de l'envolupant.
9.2 Mesura de les variables energètiques I

10. Equips i instrumentació per al càlcul del rendiment d'instal·lacions tèrmiques II.

11. Equips i instrumentació necessària per mesurar el consum d'equips elèctrics .
11.1 Conceptes elèctrics
11.2 Interpretació de la factura elèctrica
11.3 Mesura i anàlisi de registres

12. Interpretació de les dades elèctriques registrades.
12.1 Cas pràctic

13. Auditoria energètica de les instal·lacions d'Il·luminació I.
13.1 Conceptes bàsics d'il·luminació i marc normatiu
13.2 Principals mesures d'estalvi en il·luminació

14. Auditoria energètica de les instal·lacions d'Il·luminació II.
14.1 Introducció al Software Dialux

15. Visita a l'edifici objecte de l'estudi i realització d'auditoria energètica.

Professorat

Sergi Pérez. AMB
Oriol Barber. DEKRA
Llorenç Morales. DEKRA
Ainara Bilbao. AIA
Oscar Subirats. COMSA-EMTE
Ferran Garrigosa. Enginyer Industrial. Km0.energy
Marc Raventós. Gas Natural Soluciones
Joan Romans. Enginyer Electrònica. Linx Enginyeria.