Descripció

Es consideren edificis de consum d'energia gairebé zero aquells que tenen un nivell d'eficiència energètica molt alt. La quantitat d'energia que necessiten que és molt baixa o gairebé zero, en aquests edificis s'hauria de cobrir, en molt àmplia mesura, per energia generada amb fonts renovables, incloent la que es genera al propi edifici (autoconsum) o la que es genera en l'entorn.
A Espanya el marc normatiu que garanteix que un edifici sigui NZEB és el CTE-DB-EH Estalvi d'Energia. Aquest marc normatiu ha estat actualitzat recentment amb el Reial Decret 732/2019, pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2016, del 17 de març. Aquesta modificació del marc normatiu a suposat un increment de les exigències en l'àmbit energètic sobre els edificis de nova construcció i molt especialment sobre els que es rehabilitin.
L'objectiu del present curs és facilitar als alumnes les eines i estratègies per dissenyar edificis nZEB.
El curs finalitza amb la visita a un edifici nZEB amb l'equip de disseny i posta en marxa de les instal·lacions.

NOTA: Aquest curs es pot seguir, també, a través d'Aula Virtual. Cal indicar-ho al fer la inscripció.

Programa

1. Marc normatiu i particularitat dels diferents tipologies d'edificis.
1.1 Marc normatiu i context
1.2 Anàlisi del comportament dels diferents tipus d'edificis

2. Introducció a les eines de simulació energètica i avaluació d'estratègies passives 1.
2.1 Introducció a les eines de simulació energètica. HULC
2.2 Avaluació d'estratègies passives. Estratègies d'implantació de l'edifici: compacitat, orientació,...

3. Avaluació d'estratègies passives 2.
3.1 Estratègies sobre l'envolupant opaca de l'edifici: transmitància tèrmica i inèrcia tèrmica.
3.2 Estratègies sobre les obertures: transmitància tèrmica, factor solar del vidre i les proteccions solars.

4. Mesures actives 1. Estratègies de millora de l'eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS 1.
4.1 Sistemes de climatització. Generadors de fred i de calor
4.2 Bombes de calor reversibles per generar fred i calor
4.3 Calderes de condensació d'alta eficiència energètica amb cremadors moduladors

5. Mesures actives 2. Estratègies de millora de l'eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS 2.
5.1 Sistemes d'acumulació
5.2 Sistemes de ventilació
5.3 Sistemes de producció d'aigua calenta sanitària (ACS)

6. Mesures actives 3. Estratègies de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat.
6.1 Aprofitament de la llum natural
6.2 Sistemes d'enllumenat i tecnologies
6.3 Sistemes de regulació i control

7. Generació d'energies renovables.
7.1 Energies renovables. Energia solar tèrmica, geotèrmica, microcogeneració, biomassa i molt especialment fotovoltaica.
7.2 Comunitats energètiques. Punt de vista jurídic, tècnic i social en projectes concrets de comunitats ciutadanes d'energia o comunitats d'energies renovables

8. L'Energia embeguda als materials
8.1 Extracció de les matèries primeres, transport, manipulació, posada en obra, ...
8.2 Anàlisi del Cicle de vida (ACV)
8.3 Declaracions Ambientals de productes (DAP)
8.4 Estratègies per reduir l'impacte de la fase de construcció dels edificis.

9. Visita a Vil·la Urània.

Professorat

Oriol Barber. Dekra
Ainara Bilbao. AIA
Oriol París. Argamasa Arquitectura
Sergi Pérez. AMB
Amb la col·laboració de: SUMO arquitectes