Descripció

Aquest curs pretén aprofundir en la problemàtica específica de la prevenció en tasques de manteniment i construcció, amb un èmfasi especial en les situacions que es donen en l'entorn de Facility Management on la frontera entre el manteniment i l'obra és difusa i les obligacions legals que se'n deriven, poc conegudes.

Aquesta formació va dirigit a responsables directes de PRL, RRHH, Facility managers, titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades en la Prevenció de Riscos Laborals.

Programa

1. Introducció i marc normatiu
Conceptes generals i agents intervinents
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals
Normativa d'aplicació específica a FM: Directiva de màquines 2006/42/CE (transposició mitjançant Reial Decret 1644/2008). Reial Decret 1215/1997 (disposicions mínimes de seguretat i salut en utilització d'equips de treball). Real decret 171/2004 (coordinació d'activitats empresarials). Real decret 1627/1997 (Construcció). Normativa sectorial específica
Principis de l'acció preventiva
Responsabilitats penals del FM

2. Gestió de la prevenció
Reglament dels serveis de prevenció
Modalitats d'organització preventiva
Pla de prevenció
Documentació necessària per a la gestió de PRL
Control de gestió de PRL documental. Programes informàtics i apps existents al mercat.
Avaluació de riscos

3. Subcontractació
Llei de subcontractació
Gestió documental en matèria de PRL

4. Formació dels treballadors
Formació segons conveni i capacitacions professionals
Formació específica davant riscos greus

5. Disseny de llocs de treball i riscos específics
Manteniment elèctric
Manteniment mecànic
Neteja
Jardineria
Cuina
Altres

6. Emergències
Article 20 de la llei 31/1995
Pla d'emergència
Decret 30/2015 d'Autoprotecció a Catalunya
Pla d'autoprotecció
Simulacres

7. Casos pràctics
Edifici d'oficines amb més de 500 ocupants.
Actuacions d'emergència: una part del revestiment de façana que cau a la via pública i afecta a tercers.
Modificació d´una línia en un procés industrial
Treballs en edificis propers amb afectacions a les nostres instal·lacions.
Coincidència treballs de subcontractes de serveis i manteniment i subcontractes de serveis.
Treballs de manteniment en espais confinats.

Professorat

Susana Martínez Rivera. Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Coordinadora de Seguretat i Salut. Aura Consultors.