Descripció

Els objectius del curs son:

Proporcionar una visió integral del negoci solar fotovoltaic, entenent la perspectiva de l'inversor final i els desafiaments i riscos associats al disseny, desenvolupament, construcció i a l'operació dels parcs.
El curs pretén abordar de forma pràctica i directa les principals problemàtiques i la identificació de les palanques de valor, a les quals s'enfronten els professionals de sector fotovoltaic a gran escala.

S'estudiaran els aspectes tècnics, legals, comercials i econòmics els quals, qualsevol persona que vulgui introduir-se en aquest camp, ja sigui com a professional per proporcionar serveis en el sector, o com a inversor, ha de conèixer, per desenvolupar amb èxit projectes obtenint el millor equilibri entre rendibilitat i risc.

El curs es dividirà en un mòdul tècnic, mòdul de permisos i regulatori i un mòdul comercial i financer, sent aquest últim mòdul una anàlisi de les diferents opcions de venda d'electricitat (PPA, Espot, futurs i models híbrids), finançament i retorns esperables

Aquesta formació va dirigida a enginyers, tècnics del sector elèctric i energètic, que vulguin expandir la seva visió de el sector, i en general a persones que vulguin introduir-se en el desenvolupament de projectes d'energia solar fotovoltaica a gran escala.

El curs no requereix d'una formació específica en l'energia fotovoltaica ni coneixements financers exhaustius.

Programa

1. Introducció:
Fonamentals de l'èxit en el desenvolupament i inversió de parcs solars fotovoltaics a gran escala. LCOI. Desenvolupament ràpid i barat, baix risc operacional ,renovable, incentius a la reducció d'emissions.

2. Mòdul tècnic. Fonaments tècnics bàsics Generació Fotovoltaica:
2.1 Recurs solar: avaluació i mesurament
2.2 configuració bàsica
2.3 components principals:
mòduls. Estructures. Inversors. Proteccions i cablejat. Subestació elevadora. Resta d'equips. Estat de l'art: Configuració més emprada. Sobredimensionament DC / AC. Mòduls bifacials + seguiment eix si no hi ha limitacions espai. Mòdul bifacial + fixa amb limitacions espai.
2.4 Avaluació de la producció: Paràmetres fonamentals a analitzar:
Ràtio yield kWh / kWp
Simulacions PVsyst: paràmetres principals

3. Mòduls de Desenvolupament i Permisos
(Des de l'origen fins a la posada en marxa):

3.1 Esquema del desenvolupament: Viabilitat bàsica, permisos, construcció, operació i desmantellament
3.2 Viabilitat bàsica d'un desenvolupament: Paràmetres fonamentals per a la selecció de l'emplaçament
3.3 Pressupost desenvolupament
3.4 Obtenció permisos: (genèric i cas específic Espanya)

4: Mòdul Comercial i Financer
4.1 Perspectiva de l'inversor: capital invertit i retorn esperable
4.2 Principals conceptes que s'han de definir en un pla de negoci
4.3 Models de venda d'electricitat
4.4 Estructuració i finançament de projectes per a no financers
4.5 Projecte financer i generació fotovoltaica

5. Conclusions finals i perspectives de futur
5.1 La visió transversal del negoci fotovoltaic: Que busquen els inversors i quins paràmetres fonamentals determinen l'èxit d'un desenvolupament i inversió fotovoltaica
5.2 Perspectives de futur:
Hidrogen verd. Emmagatzematge. Hibridació.

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industria, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).

Javier Monfort  MBA. Enginyer Industrial, energètic, expert en desenvolupament de negoci i anàlisi d'inversions en el sector renovable.