Descripció

Els objectius d'aquest curs, de caràcter eminentment pràctic, són els següents:

- Estudiar i enfortir els conceptes bàsics i coneixements generals de gestió de risc tècnic en operacions industrials.
- Entendre el context en què s'aplica la tècnica HAZOP (Anàlisi de Risc i Operativitat) en relació a d'altres tècniques d'anàlisi de risc per a projectes en instal·lacions existents i noves.
- Identificar els elements clau necessaris per a preparar i facilitar sessions HAZOP.
- Saber desglossar els sistemes objecte d'estudi en nodes i a programar sessions en detall.
- Aprendre a seleccionar paraules guia segons el tipus de sistema objecte d'estudi.
- Aprendre a utilitzar i a calibrar matrius de risc avaluant el risc inherent i residual de les desviacions resultants de l'anàlisi.
- Usar plantilles i eines de captació d'informació durant les sessions HAZOP.
- Saber fer un informe HAZOP i incrementar la confiança per a preparar i liderar sessions.
- Compartir lliçons apreses i aspectes clau per a assegurar l'èxit de les sessions segons l'experiència del facilitador i dels participants.
- Identificar metodologies d'anàlisi de risc addicionals. Donar-ne una visió general i entendre a quines situacions apliquen.
- Promoure el concepte de gestió de riscos a l'empresa.

Aquesta formació va dirigida a professionals que exerceixin activitats relacionades amb processos de producció, manteniment, projectes, seguretat i enginyeria tant a les seves empreses com a empreses de serveis a plantes.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Introducció a la gestió tècnica de riscos

2. Objectius i abast d'un estudi HAZOP

3. El paper del líder HAZOP

4. Preparació de sessions HAZOP

5. Desenvolupament de les sessions de HAZOP

6. Documentació i seguiment del resultat de les sessions

7. Altres tècniques d'avaluació de riscos i altres usos de la tècnica HAZOP

Professorat


Ramon Camps  Enginyer Industrial. Consultor Sènior d'operacions, amb 20 anys d'experiència en els àmbits de la gestió d'actius, seguretat i risc a plantes industrials i de processat d'Europa, Austràlia, Amèrica i Orient Mitjà.