Descripció

Els objectius del curs són:
- Aclarir l'àmbit normatiu i per tant els documents necessaris per a la correcta gestió preventiva de les Tasques de manteniment.
- Integrar els criteris preventius necessaris en els processos productius, des de la proposta de tasques a realitzar a la selecció d'ofertes i Industrials.
- Establir la documentació necessària per a la correcta gestió preventiva de les activitats a realitzar.
- Elaborar procediments i permisos de treball coherents a les activitats a realitzar.

El curs va dirigit a responsables de projectes, de manteniment, empreses instal·ladores, contractistes, enginyeries de projecte, Project manager, etc. que tenen com a objectiu contractar, supervisar o executar uns treballs de manteniment en una empresa en funcionament.

Programa

1. Introducció. Situació de la sinistralitat en les tasques de manteniment a Espanya
1.1 Definicions

2 Marc normatiu
2.1 Directiva 92/57/CEE
2.2 Llei 31/1995
2.3 R.D. 171/2004
2.4 R.D. 1627/1997

3. El Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en l'organització: elements fonamentals
3.1 Identificació i avaluació de riscos
3.2 Política
3.3 Organització
3.4 Planificació preventiva
3.5 Execució i coordinació
3.6 Auditories
4. Documents de gestió previs a l'inici de tasques
4.1 Avaluació inicial de Riscos
4.2 Pla de Seguretat i Salut
4.3 Document de gestió preventiva

5. Tasques crítiques. Instruccions / Procediments de treball / Permisos per a treballs especials
5.1 Treballs en calent
5.2 Treballs en fred
5.3 Treballs en espais confinats
5.4 Treballs elèctrics
5.5 Altres treballs especials

6. Implicacions i responsabilitats en manteniment
6.1 Responsables de les instal¿lacions i de manteniment
6.2 Directors de les unitats funcionals
6.3 Comandaments intermedis
6.4 Treballadors
6.5 Coordinador de Prevenció

7. Casos pràctics. Exemples pràctics reals durant la presentació dels continguts
7.1 Gestió documental pràctica en manteniment en edificis d'oficines
7.2 Manteniment en instal·lació esportiva
7.3 Manteniment en jardineria
7.4 Manteniment elèctric
7.5 Empresa d'arts gràfiques
7.6 Conservació i manteniment de carreteres
7.7 Treballs de reparació en comunitat de propietaris
7.8 Treballs en indústria petroquímica
7.9 Treballs en siderúrgia
7.10 Exposició de casos per part dels assistents

Professorat


Susana Martínez Rivera  Enginyera de Mines. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura Enginyers Consultors