Direcció de projectes d'enginyeria. Curs Presencial

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és establir i sistematitzar l'entorn en el qual s'ha de moure un director de projecte i, molt especialment, les característiques personals i professionals que haurà de posar en joc per assegurar l'èxit en els projectes que se li encomanin.

Aquesta formació va dirigida a professionals de l'enginyeria que han de dirigir o controlar projectes.

Programa

1. Introducció. Definició de projecte. Cicle de vida. Composició d'un projecte. Organitzacions que intervenen. Agents que intervenen. Tipus de projectes. Entorn normatiu. Diagrama de responsabilitats.

2. Metodologia. Composició d'un projecte. Variables que intervenen en la metodologia. Fases d'un encàrrec. Exemples.

3. Planificació. Història. PERT i ROY. Optimització.

4. Estudi del risc. Definició de risc. Objectiu i finalitat de l'anàlisi. Gestió del risc. Resposta al risc.

5. Documentació. Circulació de documents. Procediments de comunicacions. Codificació.

6. Compres i contractació. Exercici pràctic: Cas ETAP. Tipus de contractes: Claus en mà, Construction Management, Contractista General, Management Constructing. Preu fix, preu tancat.

7. Control d'obra. Defensa del projecte. Control de la recepció de materials. Control de l'execució. Proves de funcionament. Inici i final d'obra.

8. Comunicació i motivació. Comunicació verbal. Tècniques de direcció. Estils de direcció. Motivació.

9. Resum i conclusions.

Professorat


Xavier de Rocafiguera  Enginyer industrial. Director de GPO Enginyeria de Sistemes