Descripció

El curs pretén donar una visió detallada dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arrel de la publicació del RD 244/2019 i RDL 15/2018, que juntament amb el RD 900/2015, regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d'electricitat amb autoconsum.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirits els coneixements necessaris per dur a la pràctica el disseny d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

El curs està dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin realitzar projectes d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.

Programa

1. Marc normatiu i conceptes bàsics

Marc legal de l'autoconsum. RD 244/2019, RDL 15/2018, RD 900/2015, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT).
Implicacions tècniques del RD Autoconsum:
- Tipus d'instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
- Autoconsum compartit. Opcions.
- Legalització i inscripció de les instal·lacions. Registre administratiu d'autoconsum. Canal empresa.
- Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d'instal·lació. Inspeccions inicials.
- Injecció zero. UNE 217001.
- Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament

- Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients.
- Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d'espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d'ombres. Solucions en configuració per ombres.
- Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d'una instal·lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració de strings. Condicions de disseny.

3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents (assistides, aïllades i interconnectades).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d'excedents).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Bateries. Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents tipus de bateries que hi ha actualment.
Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul.

Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum:
- Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
- Implantació dels mòduls sobre coberta.
- Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings.
- Cobertura solar vs rati d'autoconsum.
- Valorització de l'energia generada.
- Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.

5. Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul

Resolució d'exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques, fulles excel i softwares de configuració (SUNNY DESIGN, Ampere energy, PIKO PLAN). Definir els perfils de consum a partir de factures elèctriques o monitoritzacions. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels mòduls (lay out). Dibuix d'esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes i propostes tècniques i comercials.

Professorat


Joan Ramírez Guasch  Formador i consultor energètic.