Descripció

Els objectius del curs son:

1. Situar el moment actual en què es disposa d'un gran desplegament renovable, però que malauradament no sempre es pot aprofitar al 100%.

2. Analitzar tots els sistemes d'emmagatzematge massiu, especialment els més adequats a les ER, de manera que es pugui superar l'anterior.

3. Veure l'estratègia per mitigar el problema actual de col·lapse de punts de connexió a la Xarxa Elèctrica, mitjançant la seva òptima utilització: per això desenvolupar mètodes d'hibridació que em permetin la coexistència de 2 tecnologies (fotovoltaica i eòlic) els horaris dels quals de màxima producció són complementaris.

4. Dissenyar el procés adequat per aprofitar els excedents previsibles d'ER, per poder implantar processos d'electròlisi per generar H2 (que serà amb garantia d'origen verd) i el seu emmagatzematge posterior com a futur combustible.

5. Desenvolupar junts un Cas Pràctic on apareguin totes les consideracions anteriors.

El curs va dirigit a persones que vulguin conèixer els mètodes actualment existents i en procés d'implantació per poder recórrer amb èxit el procés d'integració de les renovables que ha de concloure a l'H2 verd.

No cal un coneixement tècnic previ de les tecnologies descrites.

Programa

1. Hibridació
1.1 Introducció: Context i integració dels desenvolupaments renovables. Per què Hibridar? Beneficis de la hibridació
1.2 Definició tècnica hibridació [En què consisteix tècnicament + infra evacuació]
1.3 Models d'hibridació
Solar FV i eòlica: Conceptes bàsics Parc solars FV. Conceptes bàsics Parcs eòlics. Ressenya sobre tecnologia flotant
Altres tecnologies: Minihidre + PV. Biomassa + PV/CSP
1.4 Estat de l'art
1.5 Marc regulador: Concursos de capacitat
1.6 Finançament i hibridació
1.7 Anàlisi econòmica [ús hibridació a les últimes subhastes amb preus d'escàndol com Portugal)

2. Sistemes d'Emmagatzematge massiu d'Energia Elèctrica
2.1 La necessitat de l'emmagatzematge per a la integració de la generació renovable. La corba d'ànec
2.2 Estat de l'Art
2.3 Estudi Comparatiu [ Definició de tecnologies]

3. H2 Verd: El nou vector energètic
3.1Tipus d'hidrogen
3.2 Procés a partir d'ER
3.3 Dessalinitzadores Verdes
3.4 Electrolisi
3.5 Emmagatzematge d'H2
3.6 Esquemes de distribució d'H2
3.7 Hidrogen i eòlica marina

4. Exemple Pràctic: Instal·lació Híbrida Flotant FV + Eòlica de 50 MW amb Emmagatzematge i producció d'H2 Verd

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).

Javier Monfort  MBA. Enginyer Industrial, energètic, expert en desenvolupament de negoci i anàlisi d'inversions en el sector renovable.