Descripció

Una empresa d'enginyeria te unes característiques especials si es compara amb altres empreses de serveis. El "producte" que es ven és un servei on hi ha una part de coneixement, una part de gestió de la inversió aliena i una altra part de responsabilitat legal.
La naturalesa tècnica dels projectes ha sofert grans canvis durant els darrers anys, ja sigui per la constant evolució dels recursos tècnics i normatius, com també perquè s'ha ampliat considerablement la varietat i complexitat dels camps de treball amb els quals s'enfronten actualment les empreses d'enginyeria.

El curs introdueix als que han de dirigir una empresa d'enginyeria en la majoria dels temes importants que es trobaran en el seu exercici professional, però molt enfocat a la part de gestió
Es pretén amb aquesta formació establir i sistematitzar com gestionar una empresa de serveis d'enginyeria.

El curs va dirigit a enginyers que, havent estat directors de projecte i dins d'una evolució professional natural, han de prendre decisions en la direcció d'una empresa de serveis d'enginyeria.

Programa

1. Introducció:
Comparació entre projecte i empresa: Diferències i semblances a l'hora de dirigir una empresa o un projecte. Director de Projecte Vs. Director d'empresa. Cicle de vida.

2. Balanç i Compte d'explotació:
Breu exposició del què és un balanç: Composició del balanç i compte d'explotació. Conceptes: Actiu, passiu, recursos propis, marge de maniobra, despesa i cost, preu i ingrés. Amortitzacions, inversió, immobilitzat, benefici, EBITDA, Cash Flow, patrimoni. Finançament, deute a curt i deute a llarg. Ratis de control econòmic i financer.

3. Formes d'empresa i propietat:
Avantatges i inconvenients de les diferents formes de constituir una societat d'enginyeria: Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Professional, Autònom, Cooperativa.

4. Òrgans de govern:
Qui és el responsable legal de l'empresa: Administrador únic, consell d'administració, conseller delegat. Avantatges i inconvenients

5. Organització i organigrama:
Quines són les formes més habituals d'organitzar una societat d'enginyeria: Organigrama jeràrquic, organigrama funcional, organització matricial.

6. Control econòmic
Com fer el seguiment econòmic d'una empresa d'enginyeria: Costos directes, costos indirectes, càlcul d'honoraris, marges, control econòmic d'un projecte, càlcul de valor d'un projecte en curs.

7. Comunicació i motivació.
Com comunicar-nos i motivar les persones que integren l'empresa que dirigim: Comunicació verbal. Tècniques de direcció. Estils de direcció. Motivació.

8. Resum i conclusions.

Professorat


Xavier de Rocafiguera  Enginyer industrial. Director de GPO Enginyeria de Sistemes