Descripció

El curs pretén donar una visió àmplia del marc legal que aplica a les màquines en ús, a partir de l'estudi de les normes harmonitzades pel marcatge CE de màquines.

Al finalitzar-lo els participants hauran d'estar en condicions de saber en quines normes harmonitzades poden recolzar-se per justificar l'acompliment del RD 1215/1997 en una màquina, o també quan es necessiti incorporar canvis a la màquina, canvis que poden tenir una motivació purament productiva, no relacionada en principi amb la seguretat.

Dirigit a professionals/tècnics responsables de la comprovació de l'acompliment de les màquines en ús i els seus llocs de treball a les disposicions mínimes del RD 1215/1997, responsables de l'adaptació o modificació de màquines per motius productius o necessitats pròpies de l'empresa, responsables de prevenció de riscos laborals, tant d'una empresa usuària de màquines com d'un servei de prevenció extern, responsables de manteniment de maquinària industrial.

Programa

1. Introducció al marc legal aplicable
1.1 Les normes legals
1.2 Les normes tècniques
1.3 Normes harmonitzades de seguretat de màquines

2. Normes d'ús més freqüent
2.1 La norma EN ISO 11161 - Conjunts de màquines (línies automatitzades)
2.2 La norma EN ISO 13849 - Fiabilitat de les parts del sistema de comandament responsables de les funcions de seguretat
2.3 La norma EN ISO 13857- Distàncies de seguretat
2.4 La norma EN 357 +A1 - Distàncies mínimes per evitar l'aixafament
2.5 La norma EN ISO 13855 - Distàncies a què s'han de col·locar els protectors
2.6 La norma EN ISO 14119 - Dispositius d'enclavament per a resguards
2.7 La norma ISO 14120 - Requisits i selecció dels resguards

3. Exemples d'utilització de normes

Professorat


Alfons de Victoria  Enginyer Industrial. Consultor