Descripció

El curs pretén que l'alumne plantegi i resolgui diversos projectes elèctrics habituals a la pràctica. Es farà referència, entre altres, al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), a les Normes d'Enllaç de FECSA-ENDESA i a diversos documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): SI, SU, HS, HE, HR.
En cada cas, es detallaran aspectes dels càlculs i hipòtesis bàsiques que cal tenir en compte: intensitat admissible, caiguda de tensió, curtcircuit, protecció, etc.

Programa

1. Visió introductòria del curs
a) Les grans parts de la Baixa Tensió.
b) Els criteris principals d'una instal·lació en BT

2. Instal·lacions d'enllaç d'un edifici d'habitatges. Temes:
a) Previsió de potència
b) Normativa de companyia
c) Intensitat admissible
d) Selecció de materials
e) Caiguda de tensió
f) Proteccions per a intensitats admissibles.

3. Instal·lacions comunitàries de l'edifici. Temes:
a) Càlcul de curtcircuit màxim i dimensionats resultants
b) Incidències del CTE en aquesta instal·lació: HE, eficiència energètica de l'enllumenat.

4. Garatge. Temes:
a) Especificacions del REBT per a locals de pública concurrència.
b) Incidències del CTE en aquesta instal·lació: SI, incendis. HS ventilació i bombes de desguàs. SUA, enllumenat normal i d'emergència. HE, eficiència energètica de l'enllumenat.
c) Càlcul de curtcircuit mínim i dimensionats resultants.

5. Proteccions de persones. Temes:
a) Material classe II
b) Transformadors de separació.
c) Interruptors diferencials: Tipus, incidències i solucions.

6. Harmònics
a) Enfocament pràctic dels harmònics.
b) Efectes i solucions.

Professorat


Lluís Miret  Enginyer Industrial. Consultor