Descripció

Es tracta d'una formació pràctica orientat a tot professional que requereix de coneixements de l'àrea de les finances per al desenvolupament òptim de la seva professió o del seu projecte empresarial.

L'objectiu d'aquest curs és que l'assistent desenvolupi les competències i habilitats pràctiques que li permetin, en finalitzar el curs, desenvolupar-se amb naturalitat i seguretat en l'entorn empresarial en matèria econòmic-financera.
La metodologia que s'emprarà en aquest curs serà eminentment pràctica i participativa basada exclusivament en el desenvolupament i resolució d'exercicis i casos.

Aquesta formació va dirigida a persones amb estudis previs generals de la terminologia econòmic-financera aplicada al món de l'empresa adquirit en el curs "Finances per a Enginyers i tècnics" o per qualsevol altra font.

Programa

Cas 1. Planificació econòmic-financera d'una empresa mitjançant un cas pràctic:

a) Es construirà pas a pas el compte de Pèrdues i Guanys d'un projecte empresarial.
b) Es determinarà l'estructura de finançament òptim per a la supervivència financera de l'empresa.
c) Es quantificarà l'impacte que pugui representar a la companyia tant a nivell econòmic com financer diferents escenaris que puguin presentar-se en l'entorn com a augment o disminució de vendes, cancel·lació de fonts de finançament, etc.
d) Es determinaran els punts forts i punts febles del projecte o empresa des del punt de vista econòmic financer.
e) S'ensenyarà quins elements cal posar en valor des d'una perspectiva de negociació bancària.
f) S'avaluarà la rendibilitat per a l'accionista.

Cas 2. La Liquiditat en una empresa
En aquest cas construirem des de zero un pressupost de tresoreria on aprendrem a quantificar la capacitat de l'empresa per atendre els seus compromisos de pagament amb puntualitat. Per a això desenvoluparem un model que ens permetrà planificar, controlar i avaluar amb antelació com afectaran a la futura tresoreria de l'empresa les següents variables:

a) Evolució dels ingressos per facturació.
b) Canvis en els terminis de cobrament.
c) Evolució de les despeses i compres.
d) Canvis en els terminis de pagament.
e) Venciments de préstecs bancaris.
f) Incorporació de noves fonts de finançament.
g) Inversions a realitzar.
h) Impacte del pagament de l'IVA, IRPF i Impost de Societats.

Cas 3. L'eficiència en l'empresa. Els costos.
Amb un cas pràctic es desglossaran els costos d'una companyia entre diferents departaments i seccions per determinar el rendiment dels serveis i productes que ofereix l'empresa perquè serveixin com a base per poder prendre decisions respecte a:

a) Conveniència o no de determinats productes o serveis.
b) Reassignació de recursos.
c) Subcontractar o produir directament.
d) Determinació del nivell mínim de vendes perquè un producte sigui rendible.
e) Preus mínims perquè un servei / producte es pugui comercialitzar.

Cas 4. Analitzar i vendre projectes d'inversió
El desenvolupament del cas ens permetrà determinar els elements a tenir en compte a l'hora d'avaluar la conveniència, o no, de realitzar una inversió en la nostra companyia i d'igual manera identificarem els punts crítics i mètodes utilitzats pels financers per valorar les propostes de qualsevol projecte d'inversió. En concret quantificarem i explicarem el significat de:

a) Els cash flows incrementals d'un projecte.
b) La tornada de la inversió (pay back).
c) Valor Actual Net del projecte (VAN).

Professorat


Carlos Gonzalvo Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, ESADE. Diplomat en Direcció i Gestió Tributària, EAE. Director d'INSIGNES