Descripció

Durant el curs s'exposen les bases de la simulació que possibiliten la creació de bessons digitals. Es detallarà el concepte de bessó digital i s'explicaran les seves parts constitutives. S'explica el cicle de vida de desenvolupament d'un bessó digital i es dota als alumnes de les eines fonamentals per poder definir i crear els seus propis bessons digitals.

El curs comença amb la introducció de les bases teòriques necessàries per poder seguir el curs, com ara els conceptes de model, simulació, validació i verificació. Per, a continuació, presentar un llenguatge de definició de models, l'Specification and Description Language (SDL). Aquest és un llenguatge estandarditzat per la ITU-T especialment adequat per a la definició de bessons digitals en l'entorn de Indústria 4.0, ja que permet descriure el comportament, la comunicació i la interacció dels components d'un sistema de forma gràfica i textual.

Posteriorment s'expliquen dues eines que entenen de forma nativa aquest llenguatge: el PragmaDev Studio, un simulador molt orientat a la Indústria 4.0 i a la interconnexió del bessó digital amb els dispositius IIoT, que ofereix un entorn integrat de desenvolupament, depuració i anàlisi de models SDL. I el SDLPS, un simulador distribuït que permet l'execució del models en entorns PC o d'alt rendiment, com per exemple el superordinador Marenostrum, la qual cosa permet un anàlisi massiu de dades, que facilita l'exploració de diferents escenaris i la identificació de patrons i tendències

Aquest curs va dirigit a enginyers i professionals d'empresa que vulguin entendre els mecanismes bàsics de modelat, a partir dels quals és possible la creació dels bessons digitals.

Programa

1. Definicions, bessons digitals, simulació. Creació de bessons digitals

2. Etapes del desenvolupament d'un model de simulació

3. Elements d'un simulador

4. Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction)

5. Característiques del llenguatge de modelització SDL

6. Introducció a PragmaDEV i SDLPS

7. Sistemes de simulació existents en el mercat (FlexSim, Arena, AnyLogic...)

Professorat


Pau Fonseca  Dr. en Estadística i Investigació Operativa. Professor de la UPC


Joan García  Enginyer en Informàtica. Professor de la UPC