Descripció

Els objectius del curs son:

1 Conèixer com funciona el procés de licitació pública:

Etapes, mesures, característiques, documentació, realització del procediment d'adjudicació i execució del contracte

2. Aprendre la presa de decisions adequades en una empresa que vol començar a treballar amb l'Administració:
Definir productes o serveis, a on dirigir-nos, mitjans destinats, gestió comercial i implicacions

3. Conèixer les eines que poden emprar les empreses per a la gestió d'incidències amb l'Administració durant l'execució d'un contracte

4. Adquirir les destreses bàsiques per presentar una oferta a l'Administració amb garantia d'èxit

Programa

1. La Lei de Contractes del Sector Públic (LCSP)
Principis, objectius, mesures, garanties legals i plataforma

2. Tipologia dels contractes amb l'Administració
Contractes de subministraments, d'obres, de serveis. Concessions

3. Descripció de les necessitats de l'Administració
Plec de prescripcions tècniques (PPT) i Plecs de condicions administratives particulars (PACP)

4. Procediments d'adjudicació
Contracte menor, procediment obert, procediment negociat i restringit. Diàleg competitiu

5. El procés d'adjudicació i l'execució del contracte
Mesa de contractació. Etapes, actes i recursos.
Execució del contracte
Garanties i sancions existents
Modificacions del contracte
Resolució i finalització del contracte

6. Gestió comercial amb l'Administració
Característiques del client públic, perfil comercial requerit, jerarquia i necessitats, estratègia comercial, RLT i el procés de subrogació

7. Realització d'una oferta per a l'Administració
Documentació necessària i límits a l'oferta
Interpretació dels plecs. Anàlisi dels criteris de valoració. Estudi econòmic: riscos i viabilitat. Quadre resum de l'oferta

8. Com millorar una oferta
Millors pràctiques, aportació de valor en una oferta diferenciada. la visió comercial, tècnica i econòmica de l'oferta
Errors més habituals en el procés

Professorat


Carlos Martínez Egea  Enginyer Industrial i MBA Executive. Consultor i Formador. Especialista en Contractació Pública


Oscar Vives  Advocat. Assesor a grups empresarials i fons d'inversió.