Verificació de màquines i quadres elèctrics

Descripció

L'objectiu del curs és conèixer les mesures de verificació elèctrica que s'han de realitzar en màquines i quadres elèctrics, segons les normes EN 60204-1, EN 61439-1 i EN 60335-1. Comprendre les mesures de protecció que ha de disposar una màquina en funció del país on ha d'anar instal·lada:
- Règim de neutre disponible (TT, TN-C, TN-S, IT).
- Sistema protecció contactes indirectes.
- Potència de curtcircuit del punt d'alimentació.

Entendre la necessitat d'instal·lar proteccions diferencials en funció del règim de neutre. I conèixer el moment idoni per realitzar cada prova.

A la primera part del curs es farà un repàs teòric de quines mesures s'han de fer i el seu principi de funcionament. A la segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan màquines o quadres. És molt recomanable que cada participant porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment, tot i que no és imprescindible.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per realitzar la verificació de màquines i quadres elèctrics.

Dirigit a enginyers i tècnics en general responsables de la fabricació i/o del control de màquines i quadres elèctrics.

Programa

Part I. Teoria
1. Mesures de Continuïtat dels conductors de protecció:
1.1 Requisits Mesures continuïtat: Màquines. Electrodomèstics. Lluminàries. Quadres elèctrics. Mesures a 2 fils (2W). Mesures a 4 fils (4W). Problemes habituals. Càlcul de la resistència límit en funció longitud. Càlcul de la resistència límit en funció impedància de l'alimentació. Xarxes TN. Xarxes IT
2. Mesura d'aïllaments:
Requisits Mesures d'Aïllament: Màquines. Quadres elèctrics. Procediment de mesura. Problemes habituals al realitzar la mesura.
3. Mesura de Rigidesa dielèctrica: Requisits Mesures Rigidesa: Màquines. Electrodomèstics. Quadres elèctrics. Procediment de la mesura: Tensió d'assaig, CA o CC. Perill de destrucció d'equips. Mode d'assaig.
4. Prova Dispositius de Corrent Diferencial (RCD)
Règims de neutre. Protecció contactes indirectes. Protecció amb RCD. Mesures en diferencials.
5. Mesura Resistència posta a Terra (Ra): Mesures de posta terra en mode Bucle.
6. Mesura del bucle de defecte: Proteccions contactes indirectes, xarxes TN i IT
7. Corrent de curtcircuit: Protecció contra curtcircuits. Curtcircuit circuit d'alimentació. Curtcircuit màxim i mínim d'una línia. Tipus de mesura LOOP, P-N , P-P.
8. Mesures de Tensió Residual: Procediment mesura Ures. Temps de descàrrega, 5s, 1s.
9. Mesures de Potència: Conceptes bàsics. Mesures en Monofàsic i trifàsic. Mesures amb distorsió harmònica. Mesures de la corrent de fuita.
10. Mesura del sentit de rotació de fases: Significat de la seqüència de fases. Utilitat de la mesura. Mesures amb inverters.

Part II. Pràctiques:
1. Mesures de continuïtat dels conductors de protecció: Calibratge mesures a 2W. Mesures de continuïtat d'una instal·lació amb defectes. Mesures a 4W. Càlcul de la resistència límit del conductor de protecció.
2. Mesura d'aïllaments:
Mesures d'aïllament de línies de 230/400V. Mesures de línies amb problemes
3. Mesures de Rigidesa dielèctrica. Mesura en mode: Normal / Rampa / Burn. Mesura d'un motor. Mesures amb lectures Ireal / IAPP
4. Mesures de Proteccions diferencials i corrents de fuita: Comprovació de diferencials classe AC, A, A [S], Asi i B
5. Mesura del bucle de Terra
Mesura del terra d'una instal·lació, per diferents sistemes: Mode Loop: L/PE, Ra. Mesura Ra, Tensió contacte Mesura del terra de la instal·lació.
6. Mesura corrent de curtcircuit:
Mesura del corrent de curtcircuit de diferents línies: Mesures en mode Loop: PN i PP. Mesures de curtcircuit mínim i màxim en una línia. Comprovació de si la línia està ben protegida, per xarxes TT/TN/IT.
7. Mesura del bucle de defecte:
Comprovació protecció contactes indirectes. Mesura bucle defecte xarxa TN. Mesura corrent primer defecte xarxa IT. Mesura bucle defecte xarxa IT
8. Mesures de Tensió Residual
Mesures de Ures en diferents dispositius: Mètode 2 fils. Mètode 4 fils
9. Mesures de Potència:
Mesures de potència. Aparent, activa, reactiva. Intensitat i PF. Amb i sense distorsió harmònica
Mesures d'intensitat amb una pinça amperimètrica. Tipus RMS. Tipus TRMS
Mesures d'intensitat contínua.
Mesures de les corrents de fuita.
10. Mesura del sentit de rotació de fases:
Buscar el sentit de rotació de fases (R,S,T).
Connexió d'un motor trifàsic per tal que giri en un sentit determinat.

Professorat

Joan Romans. Enginyer electrònic i tècnic industrial i enginyer tècnic de telecomunicació. Linx Enginyeria