VI curs de luminotècnia aplicada Ramon Sanmartín

Descripció

La il·luminació artificial, te que complir diversos objectius, el respecte i manteniment de la foscor del sistema natural i el menor impacte en les persones o sers vius, degut a la seva intensa utilització.
L' aplicació correcte de l'enllumenat, en els espais de treball també es un criteri a tenir en compte en la planificació de les instal·lacions, pel benestar dels usuaris, els nivells de llum, l'enlluernament com element pertorbador de la visió en funció de la qualitat dels equips o la seva instal·lació.
Per això, cal conèixer, les fonts de llum, els artefactes i les seves característiques, els sistemes lumínics i el seu funcionament, el control dels mateixos i les seves proteccions, tant d'exterior com d'interiors i la seva correcta selecció en cada situació.
Finalment, les normatives, tant Europees, Nacionals com Autonòmiques que cal complir, per evitar distorsions en l'aplicació de la il·luminació, la contaminació lumínica, el benestar dels usuaris.
Les inspeccions en els nous projectes d' il·luminació, tant de la part documental, com de l'execució son d'obligat compliment, per la normativa.
Aquest curs dona les eines practiques d'interpretació, tant dels paràmetres lumínics, com elèctrics i mediambientals, suficients per interpretar la bondat i la qualitat de les instal·lacions lumíniques.

Programa

1. Generalitats i Criteris generals I

El cicle de l'enllumenat. Producció, disseny, explotació i reciclatge i GEI Comptabilitat, tarifació i preu de l'energia en il·luminació. Comptadors electrònics, funcionament i mesures, necessitats dels usuaris, documents del projecte. Avaluació documental del projecte d'il·luminació

2. Generalitats i Criteris generals II

Llum i Visio. Conceptes i magnituds luminotècniques. Sistemes lumínics i fonts de llum. Equips associats

3. Interiors I

Teoria/normativa d'interiors. CTE-HE3 Paràmetres quantitatius Em, U, VEEI. Seguretat i salut en el treball (RD 486/1997; UNE-EN 12464 - Il·luminació dels llocs de treball); UNE-EN 12193 - Il·luminació d'instal·lacions esportives. Paràmetres qualitatius i anàlisi de fotometria. Explicació de pràctics: Il·luminació de llocs de treball i gestió de la llum en interiors

4. Interiors II

Espai, entorn i confort visual. Exercicis pràctics d'interiors

5. Exteriors I

Quantitat de llum: Nivells lumínics .Contaminació Lumínica. Normatives, RD 1890/2008, Llei 6/2001. D 190/2015, Leds, diagrames Fotometries 3D, color, flikers


6. Exterior II

Electrotècnia general Explotació i Manteniment. Components de la Instal·lació. Vida mitja dels elements. Manteniment correctiu. preventiu i predictiu. Agents externs que interaccionen amb les instal·lacions. La contractació de serveis en el EE, models ESE o rènting.

7. Miscel·lanis I

Introducció al Dialux. (Portàtils particulars) telegestió aplicada, exemples d'instal·lacions de telegestió, avantatges i inconvenients

8. Miscel·lanis II

Leds, òptiques, Drivers, càlculs amb leds, comparativa Dialux. Proteccions de sistemes i equips electrònics de xarxes. Proteccions dels leds en instal·lacions

Professorat

Direcció: Lluís Ferrero. Enginyer. Grupo de investigación de ingeniería de proyectos. GIIP. UPC.
Antoni Tuduri. President de la associacions electrotècnica espanyola.
Francesc Pecanins. Enginyer Industrial.
Manel Garcia. Dr Enginyer Industrial. Professor associat del Departament de projectes de la UPC.
Victor Boyer. Enginyer. Istem.
Helena Coch . Dra Arquitecte. Professora titular de l'ETSAB UPC
Josep Mª Olle. Enginyer. Delegat a Catalunya del Comité Español de Iluminación.
Manel Roig. Enginyer. Secretari de Tecnicat (Associació de Tècnics de Catalunya).
Marc Ballbé. Enginyer. Laboratori Asselum.
Ramon Estrada. Enginyer Industrial. Carandini.
Francès Cavaller. Enginyer. Vocal del comité Español de iluminación.
Juan Rubio. Tècnic especialista en electrònica industrial