Descripció

L'objectiu del curs és donar a conèixer a responsables dins de l'empresa d'equips elèctrics, els diferents tipus de problemàtiques que es produeixen en la qualitat de l'ona de tensió en un subministrament elèctric.

Es donarà informació de com minimitzar els costos no desitjats que es generen, i les mesures possibles a adoptar tant preventives com correctores. L'enfocament de solucions que es presentaran serà el resultat de l'anàlisi de benefici/cost d'inversions raonables.

Dirigit a enginyers i tècnics en general responsables dels equips elèctrics.

Programa

1. Definició de Power Quality
2. Concepte de compatibilitat de xarxes i usuaris. Nivells de compatibilitat.
3. Pertorbacions que afecten al Power Quality.
4. Els fenòmens dels sots de tensió, harmònics, Flicker, i les fluctuacions de tensió.
5. Mesura del Power Quality.
6. Normativa.
7. Immunització, Protecció. Casos pràctics
8. Proteccions. Característiques.
9. Equips d'immunització: UPS, Bateries i altres.
10. Auditories energètiques. Auditories de Power Quality.
11. El Temps d'immunització de processos.
12. Torn obert. Casos Pràctics.

Professorat

Josep M Montagut. Responsable GT Power Quality de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Josep Lluis Orts. Assessor Energètic
Jorge Sánchez. Endesa Distribución Eléctrica SL. Divisió Catalunya Centre. Grupo ENEL

Cursos relacionats