Descripció

Cada dia és més necessari activar i utilitzar les nostres facultats per a la presa de decisions. Altrament, és difícil aprofitar les oportunitats d'avançar que constantment se'ns presenten tant a nivell personal com professional, en un món com l'actual que no para d'evolucionar. Avui menys que mai, s'arriba massa lluny deixant-se arrossegar pel corrent. Per evitar-ho cal "voler decidir" i saber decidir.

El propòsit del curs és desenvolupar diferents estratègies per prendre decisions en funció de la situació a la qual hem d'enfrontar-nos i del temps necessari per a donar una resposta eficient.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. La proactivitat com a hàbit essencial del professional efectiu

2. El paper de l'autoconeixement en un procés de presa de decisions efectiu: les quatre orientacions bàsiques en el món de la feina

3. Decisions sobre persones

4. Reunir la informació necessària per a la presa de decisions

5. La jerarquia de valors pròpia i la de l'organització: la seva influència en la qualitat de les nostres decisions

6. Fent ús de la nostra voluntat independent

7. La imaginació creativa:
a) Visualització creativa
b) Innovació vs. repetició

8. Perquè certa decisions mai es duen a terme?

Professorat

Antonio Valls. Consultor especialista en habilitats directives. Formador i coach.