Descripció

El curs pretén donar una visió detallada i molt pràctica dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arran de la publicació del RD 244/2019.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per dur a la pràctica el disseny d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Programa

1. Marc normatiu i conceptes bàsics

Marc legal de l'autoconsum. RD 244/2019, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT).
Implicacions tècniques del RD Autoconsum:
- Tipus d'instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
- Autoconsum compartit. Opcions.
- Compensació simplificada d'excedents. Càlcul i estimació.
- Legalització i inscripció de les instal¿lacions. Registre administratiu d'autoconsum. Canal empresa.
- Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d'instal·lació.
- Injecció zero. UNE 217001.
- Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament

- Anàlisi del perfil de consum. Monitoratgets de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients.
- Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d'espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d'ombres. Solucions en configuració per ombres.
- Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d'una instal¿lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració de strings. Condicions de disseny.

3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents (assistides, aïllades i interconnectades).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d'excedents).
Esquema bàsic de les instal¿lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Bateries Comparativa amb esquema bàsic de les instal¿lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents tipus de bateries que hi ha actualment.
Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica.

Softwares de càlcul
Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum
- Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
- Implantació dels mòduls sobre coberta.
- Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings.
- Cobertura solar vs rati d'autoconsum.
- Valorització de l'energia generada i dels excedents.
- Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.
- Càlculs i dimensionat d'estructures. Software de càlcul.

5. Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul.

Resolució d'exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques, fulles excel i softwares de configuració (SUNNY DESIGN, Ampere energy, PVStream, SAM NREL). Definir els perfils de consum a partir de factures elèctriques o monitoratges. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels mòduls (lay out). Dibuix d'esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes i propostes tècniques i comercials.

Professorat

Joan Ramírez Guasch ; Formador freelance de Tesling, Ex-Professor associat del DEM de la URV i doctorand en eficiència energètica a la URV.