Descripció

El curs és una introducció als microcontroladors Arduino i Raspberry Pi, el seu funcionament i el seu ús en l'àmbit industrial, donant una especial èmfasi tant a les tecnologies d'intercomunicació de dispositius (I2C, SPI, RS232, RS485) com en els protocols de comunicació remots mitjançant diverses tecnologies (Bluetooth, WiFi, RF) com a porta d'entrada al món dels dispositius IoT.

La part pràctica del curs es realitzarà sobre plaques Arduino Nano i Rasberry Pi proporcionades en el curs. Aquest material no quedarà en propietat dels assistents.

El curs va dirigit a enginyers i professionals d'empresa interessats en conèixer les possibilitats professionals d'aquests dos microcontroladors.

Instruccions prèvies:
Per treure el màxim rendiment del curs, cada participant haurà de portar el seu ordenador portàtil.
1. (Usuaris de Linux) Afegir l'usuari propi al grup dialout:
sudo usermod -a -G dialout $USER
2. (Usuaris de Windows) Instal·lar el controlador (driver) de comunicacions CH340, accessible a:
http://makeit.cat/downloads/CH341SER.zip
Per acabar de fer la instal·lació caldrà connectar l'Arduino Nano. En cas de no disposar-ne d'un, es farà a l'inici del curs. Instruccions a: www.instructables.com/id/Arduino-Nano-CH340
3. Instal·lar la versió 1.8.5 (també serveixen les versions 1.6.5, 1.8.1 i 1.8.3) de l'IDE d'Arduino des de:
http://arduino.cc/en/Main/Software
4. Configurar l'IDE d'Arduino per a l'Arduino Nano (al menú Eines/placa/Arduino Nano. En cas de demanar quin xip, escollir l'ATMega 328).
5. Baixar el microprogramari per a l'S4A (desar-lo a una carpeta amb el mateix nom sense el .ino: S4AFirmware16): tinyurl.com/23r9s8dr
6. Instal·lar el programa S4A des de: http://s4a.cat
En cas de fer servir Linux de 64 bits: https://www.binefa.cat/blog/?p=232
7. Baixar alguns codis d'exemple des de https://www.binefa.cat/php/training/s4a/codi.tar.gz
8. Instal·lar un client de SSH (per exemple, PUTTY)

Programa

1. El microcontrolador Arduino
2. Sensors i actuadors. Exemples pràctics
3. Maneres de programar un Arduino: per blocs i des de l'IDE d'Arduino
4. Connexió de perifèrics a l'Arduino: entrades i sortides digitals, SPI, I2C, UART
5. Comunicació entre l'Arduino i l'ordinador
6. Bluetooth i RS485
7. Introducció a la Raspberry Pi. Diferències amb Arduino. Avantatges i inconvenients
8. Instal·lacions i configuracions de la Raspberry Pi segons les nostres necessitats
9. Connexió de perifèrics a la Raspberry Pi
10. Introducció bàsica a GNU / Linux
11. Maneres de programar una Raspberry Pi (Python, BASH, C++, Qt)
12. Automatització de processos amb la Raspberry Pi
13. Comunicació entre la Raspberry Pi i l'Arduino
14. Raspberry Pi com a dispositiu IoT. APIs de serveis en el núvol

Professorat


Jordi Binefa  Enginyer de Telecomunicacions. Enginyer R+D+i a electronics.cat


Xavier Pi  Co-director Máster Industria 4.0 de l' Universitat Politècnica de Catalunya